венгерский-английский словарь » messze meaning in английский

венгерскийанглийский
messze melléknév

far (distant from something)◼◼◼ adjective
[UK: ˈfɑː(r)] [US: ˈfɑːr]

by far◼◼◻ adverb
[UK: baɪ ˈfɑː(r)] [US: baɪ ˈfɑːr]

distant◼◼◻ adjective
[UK: ˈdɪ.stənt] [US: ˈdɪ.stənt]

off◼◼◻ adverb
[UK: ɒf] [US: ˈɒf]

afar◼◻◻ adverb
[UK: ə.ˈfɑː(r)] [US: ə.ˈfɑːr]

far away◼◻◻ adjective
[UK: ˈfɑː(r) ə.ˈweɪ] [US: ˈfɑːr ə.ˈweɪ]

wide◼◻◻ adjective
[UK: waɪd] [US: ˈwaɪd]

afar off adjective
[UK: ə.ˈfɑː(r) ɒf] [US: ə.ˈfɑːr ˈɒf]

be off adverb
[UK: bi ɒf] [US: bi ˈɒf]

by all odds adjective
[UK: baɪ ɔːl ɒdz] [US: baɪ ɔːl ˈɑːdz]

by long odds adjective
[UK: baɪ ˈlɒŋ ɒdz] [US: baɪ ˈlɔːŋ ˈɑːdz]

far off adjective
[UK: ˈfɑː(r) ɒf] [US: ˈfɑːr ˈɒf]

off to adverb

show off adverb
[UK: ʃəʊ ɒf] [US: ˈʃoʊ ˈɒf]

way back adjective
[UK: ˈweɪ ˈbæk] [US: ˈweɪ ˈbæk]

messze (a legjobb) melléknév

out-and-away adjective
[UK: ˈaʊt ənd ə.ˈweɪ] [US: ˈaʊt ænd ə.ˈweɪ]

messze (kint) melléknév határozószó

far away off adjective adverb
[UK: ˈfɑː(r) ə.ˈweɪ ɒf] [US: ˈfɑːr ə.ˈweɪ ˈɒf]

messze a

by a long way◼◼◼[UK: baɪ ə ˈlɒŋ ˈweɪ] [US: baɪ ə ˈlɔːŋ ˈweɪ]

by a long chalk[UK: baɪ ə ˈlɒŋ tʃɔːk] [US: baɪ ə ˈlɔːŋ ˈtʃɑːk]

messze a fák felett

far above the trees[UK: ˈfɑː(r) ə.ˈbʌv ðə triːz] [US: ˈfɑːr ə.ˈbʌv ðə ˈtriːz]

messze a legjobb

by far the best◼◼◼[UK: baɪ ˈfɑː(r) ðə best] [US: baɪ ˈfɑːr ðə ˈbest]

far the best◼◼◼[UK: ˈfɑː(r) ðə best] [US: ˈfɑːr ðə ˈbest]

best by a long chalk[UK: best baɪ ə ˈlɒŋ tʃɔːk] [US: ˈbest baɪ ə ˈlɔːŋ ˈtʃɑːk]

far and away the best[UK: ˈfɑː(r) ənd ə.ˈweɪ ðə best] [US: ˈfɑːr ænd ə.ˈweɪ ðə ˈbest]

messze a legjobb (átv)

the best by a long chalk[UK: ðə best baɪ ə ˈlɒŋ tʃɔːk] [US: ðə ˈbest baɪ ə ˈlɔːŋ ˈtʃɑːk]

the best by a long way[UK: ðə best baɪ ə ˈlɒŋ ˈweɪ] [US: ðə ˈbest baɪ ə ˈlɔːŋ ˈweɪ]

messze bent az ősvadonban élő személy

backblocker[UK: bˈakblɒkə] [US: bˈækblɑːkɚ]

mésszé ég ige

calcine verb
[UK: ˈkæl.saɪn] [US: ˈkæl.saɪn]

mésszé éget ige

calcine verb
[UK: ˈkæl.saɪn] [US: ˈkæl.saɪn]

mésszé égethető melléknév

calcinable adjective
[UK: kˈalsiːnəbəl] [US: kˈælsiːnəbəl]

messze elkerül vkt

give somebody a wide berth[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə waɪd bɜːθ] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈwaɪd ˈbɝːθ]

messze elnyúló síkság

sweeping plain[UK: ˈswiːp.ɪŋ pleɪn] [US: ˈswiːp.ɪŋ ˈpleɪn]

messze eső plébánia

out-parish[UK: ˈaʊt ˈpæ.rɪʃ] [US: ˈaʊt ˈpæ.rɪʃ]

messze felülmúl vkt

be taller by head and shoulders than somebody[UK: bi ˈtɔː.lə(r) baɪ hed ənd ˈʃəʊl.dəz ðæn ˈsʌm.bə.di] [US: bi ˈtɒ.lər baɪ ˈhed ænd ˈʃoʊl.dəz ˈðæn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

head and shoulders above somebody[UK: hed ənd ˈʃəʊl.dəz ə.ˈbʌv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈhed ænd ˈʃoʊl.dəz ə.ˈbʌv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

messze fölötte áll

streets above[UK: striːts ə.ˈbʌv] [US: ˈstriːts ə.ˈbʌv]

messze jár az igazságtól

be a long way out[UK: bi ə ˈlɒŋ ˈweɪ ˈaʊt] [US: bi ə ˈlɔːŋ ˈweɪ ˈaʊt]

messze kinn

far afield[UK: ˈfɑː(r) ə.ˈfiːld] [US: ˈfɑːr ə.ˈfiːld]

messze lehagyja a többieket

leave the field standing[UK: liːv ðə fiːld ˈstænd.ɪŋ] [US: ˈliːv ðə ˈfiːld ˈstænd.ɪŋ]

messze maga mögött hagy

distance[UK: ˈdɪ.stəns] [US: ˈdɪ.stəns]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies