венгерский-английский словарь » kikapcsol meaning in английский

венгерскийанглийский
kikapcsol ige

declutch◼◼◼ verb
[UK: ˌdiː.ˈklʌtʃ] [US: ˌdiː.ˈklʌtʃ]

switch off◼◼◼ verb
[UK: swɪtʃ ɒf] [US: ˈswɪtʃ ˈɒf]

turn off◼◼◼ verb
[UK: tɜːn ɒf] [US: ˈtɝːn ˈɒf]

cut off◼◼◻ verb
[UK: kʌt ɒf] [US: ˈkət ˈɒf]

cut out◼◼◻ verb
[UK: kʌt ˈaʊt] [US: ˈkət ˈaʊt]

shut off◼◼◻ verb
[UK: ʃʌt ɒf] [US: ˈʃət ˈɒf]

undid◼◼◻ verb
[UK: ʌn.ˈdɪd] [US: ʌn.ˈdɪd]

unhook◼◼◻ verb
[UK: ʌn.ˈhʊk] [US: ʌn.ˈhʊk]

put out◼◻◻ verb
[UK: ˈpʊt ˈaʊt] [US: ˈpʊt ˈaʊt]

unclasp◼◻◻ verb
[UK: ˈʌn.ˈklɑːsp] [US: ən.ˈklæsp]

undo (undid, undone)◼◻◻ verb
[UK: ʌn.ˈduː ʌn.ˈdɪd ʌn.ˈdʌn] [US: ʌn.ˈduː ʌn.ˈdɪd ʌn.ˈdən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

unhitch◼◻◻ verb
[UK: ʌn.ˈhɪtʃ] [US: ʌn.ˈhɪtʃ]

disengage verb
[UK: ˌdɪ.sɪn.ˈɡeɪdʒ] [US: ˌdɪ.sən.ˈɡeɪdʒ]

incapacitate verb
[UK: ˌɪnk.ə.ˈpæ.sɪ.teɪt] [US: ˌɪnk.ə.ˈpæ.sə.ˌtet]

relax verb
[UK: rɪ.ˈlæks] [US: rə.ˈlæks]

trip verb
[UK: trɪp] [US: ˈtrɪp]

tune out verb
[UK: tjuːn ˈaʊt] [US: ˈtuːn ˈaʊt]

uncouple verb
[UK: ˌʌnˈk.ʌp.l̩] [US: ənˈk.əp.l̩]

ungrapple verb
[UK: ˌʌnˈgræpl ] [US: ʌnˈgræpəl ]

kikapcsol (láncot, vasúti kocsikat) ige

unlink verb
[UK: ˈʌn.ˈlɪŋk] [US: ən.ˈlɪŋk]

kikapcsol (vmit) ige

switch off something verb
[UK: swɪtʃ ɒf ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈswɪtʃ ˈɒf ˈsʌm.θɪŋ]

kikapcsol (áramot) főnév

black-out noun
[UK: blæk ˈaʊt] [US: ˈblæk ˈaʊt]

kikapcsol egy állomást

tune out a station[UK: tjuːn ˈaʊt ə ˈsteɪʃ.n̩] [US: ˈtuːn ˈaʊt ə ˈsteɪʃ.n̩]

kikapcsolja a villanyt

switch off the light[UK: swɪtʃ ɒf ðə laɪt] [US: ˈswɪtʃ ˈɒf ðə ˈlaɪt]

turn off the light[UK: tɜːn ɒf ðə laɪt] [US: ˈtɝːn ˈɒf ðə ˈlaɪt]

kikapcsolja az áramot

turn off the power[UK: tɜːn ɒf ðə ˈpaʊə(r)] [US: ˈtɝːn ˈɒf ðə ˈpaʊər]

kikapcsolt melléknév

deactivate◼◼◼ verb
[UK: ˌdiː.ˈæk.tɪ.veɪt] [US: ˌdi.ˈæk.tɪ.ˌvet]

turned off◼◻◻ adjective
[UK: tɜːnd ɒf] [US: ˈtɝːnd ˈɒf]

out of circuit adjective
[UK: ˈaʊt əv ˈsɜːkɪt] [US: ˈaʊt əv ˈsɝːkət]

uncoupled adjective
[UK: ˌʌnˈk.ʌp.l̩d] [US: ˌʌnˈk.ʌp.l̩d]

kikapcsolt melléknév
műsz

out-of-mesh adjective
[UK: ˈaʊt əv meʃ] [US: ˈaʊt əv ˈmeʃ]

kikapcsolt fékek

brakes in release position[UK: breɪks ɪn rɪ.ˈliːs pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˈbreɪks ɪn ri.ˈliːs pə.ˈzɪʃ.n̩]

kikapcsolva határozószó

off◼◼◼ adverb
[UK: ɒf] [US: ˈɒf]

kikapcsolás főnév

trip◼◼◼ noun
[UK: trɪp] [US: ˈtrɪp]

disconnection◼◼◻ noun
[UK: ˌdɪs.kə.ˈnekt.ʃn̩] [US: ˌdɪs.kə.ˈnekt.ʃn̩]

opening◼◼◻ noun
[UK: ˈəʊ.pən.ɪŋ] [US: ˈoʊ.pən.ɪŋ]

release◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈliːs] [US: ri.ˈliːs]

cut-off◼◻◻ noun
[UK: kʌt ɒf] [US: ˈkət ˈɒf]

disengagement◼◻◻ noun
[UK: ˌdɪ.sɪn.ˈɡeɪdʒ.mənt] [US: ˌdɪ.sən.ˈɡeɪdʒ.mənt]

cutoff noun
[UK: ˈkə.ˌtɒf] [US: ˈkə.ˌtɒf]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies