венгерский-английский словарь » főnök meaning in английский

венгерскийанглийский
főnök

chief◼◼◼ noun
[UK: tʃiːf] [US: ˈtʃiːf]

superior◼◼◻ noun
[UK: suː.ˈpɪə.rɪə(r)] [US: suː.ˈpɪ.riər]

master◼◼◻ noun
[UK: ˈmɑːst.ə(r)] [US: ˈmæst.r̩]

guv◼◼◻ noun
[UK: gʌv] [US: gʌv]

cap◼◻◻ noun
[UK: kæp] [US: ˈkæp]

principal◼◻◻ noun
[UK: ˈprɪn.səp.l̩] [US: ˈprɪn.səp.l̩]

gaffer (chief, foreman, honcho)◼◻◻ noun
[UK: ˈɡæ.fə(r)] [US: ˈɡæ.fər]

honcho◼◻◻

governor◼◻◻ noun
[UK: ˈɡʌ.və.nə(r)] [US: ˈɡʌ.vər.nər]

exec (executor)◼◻◻ noun
[UK: ɪɡ.ˈze.kjʊ.tə(r)] [US: ɪg.ˈze.kjə.tər]

guvnor◼◻◻ noun
[UK: ˈɡʌv.nə(r)] [US: ˈɡʌv.nər]

head to◼◻◻ noun

baas◼◻◻ noun
[UK: bɑːs] [US: ˈbɑːs]

head for◼◻◻ noun

supremo noun

boss-man noun

boss cocky noun
[UK: bɒs ˈkɒk.i] [US: ˈbɒs ˈkɑːk.i]

topma, topmen noun
[UK: tˈɒpmə tˈɒpmen] [US: tˈɑːpmə tˈɑːpmen]

főnök (hivatal) főnév

boss◼◼◼ noun
[UK: bɒs] [US: ˈbɒs]

főnök (részlegé) főnév

head (of department)◼◼◼ noun
[UK: hed] [US: ˈhed]

főnökasszony főnév

mother superior◼◼◼ noun
[UK: ˈmʌð.ə(r) suː.ˈpɪə.rɪə(r)] [US: ˈmʌð.r̩ suː.ˈpɪ.riər]

főnök főnév

prioress◼◼◼ noun
[UK: ˈpraɪə.rɪs] [US: ˈpraɪə.rɪs]

főnök főnév
egyh

superioress noun
[UK: sjuː.ˈpɪə.rɪə.rɪs] [US: sjuː.ˈpɪə.rɪə.rɪs]

főnöknőhelyettes főnév

vicaress noun
[UK: vˈɪkeəs] [US: vˈɪkers]

főnökség főnév

directorate◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈrek.tə.rət] [US: də.ˈrek.tə.rət]

főnökösködik ige

bossy◼◼◼ verb
[UK: ˈbɒ.si] [US: ˈbɒ.si]

főnökösködő melléknév

bossy◼◼◼ adjective
[UK: ˈbɒ.si] [US: ˈbɒ.si]

a McGregor klán főnöke

the McGregor[UK: ðə mə.ˈɡre.ɡə(r)] [US: ðə mə.ˈɡre.ɡər]

a McGregor törzs főnöke

the McGregor[UK: ðə mə.ˈɡre.ɡə(r)] [US: ðə mə.ˈɡre.ɡər]

apácafőnökasszony helynöke

procuratrix[UK: prəkjˈʊreɪtrˌɪks] [US: prəkjˈʊreɪtrˌɪks]

apácafőnök főnév

abbess◼◼◼ noun
[UK: ˈæ.bes] [US: ˈæ.bes]

apácafőnöknő helyettese főnév
vall

coadjutress noun
[UK: kˈəʊdʒʌtrəs] [US: kˈoʊdʒʌtrəs]

coadjutrix noun
[UK: kˈəʊdʒjuːtrˌɪks] [US: kˈoʊdʒjuːtrˌɪks]

eladási osztály főnöke

sales manager[UK: seɪlz ˈmæ.nɪ.dʒə(r)] [US: ˈseɪlz ˈmæ.nə.dʒər]

fegyvernem főnöke

chief of branch[UK: tʃiːf əv brɑːntʃ] [US: ˈtʃiːf əv ˈbræntʃ]

forgalmi főnök

traffic-superintendent[UK: ˈtræ.fɪk ˌsuː.pə.rɪn.ˈten.dənt] [US: ˈtræ.fɪk ˌsuː.pə.rən.ˈten.dənt]

haditengerészet vezérkari főnöke

first sea lord[UK: ˈfɜːst siː lɔːd] [US: ˈfɝːst ˈsiː ˈlɔːrd]

helyettes főnökasszony egyh

subprioress[UK: sˈʌbpriərˌes] [US: sˈʌbprɪrˌes]

helyettes főnök

procuratrix[UK: prəkjˈʊreɪtrˌɪks] [US: prəkjˈʊreɪtrˌɪks]

helyettes gazdasági főnök

sub-bursar[UK: sʌb ˈbɜː.sə(r)] [US: ˈsəb ˈbɝː.sər]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский