венгерский-английский словарь »

átvizsgálás означает в английский

венгерскийанглийский
átvizsgálás

check [checks]◼◼◼ noun
[UK: tʃek] [US: ˈtʃek]

revision [revisions]◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈvɪʒ.n̩] [US: ri.ˈvɪʒ.n̩]

boarding◼◻◻ noun
[UK: ˈbɔːd.ɪŋ] [US: ˈbɔːrd.ɪŋ]

check-counting noun
[UK: tʃek ˈkaʊnt.ɪŋ] [US: ˈtʃek ˈkaʊnt.ɪŋ]

checking noun
[UK: ˈtʃekɪŋ] [US: ˈtʃekɪŋ]

countersurveillance noun

going through noun

going-over noun
[UK: ˈɡəʊɪŋ ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈɡoʊɪŋ ˈoʊv.r̩]

reviewing noun
[UK: rɪ.ˈvjuːɪŋ] [US: ri.ˈvjuːɪŋ]

revise [revised, revised, revising, revises]◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈvaɪz] [US: rɪ.ˈvaɪz]

átvizsgálás és beállítás főnév

tune-up [tune-ups] noun
[UK: tjuːn ʌp] [US: ˈtuːn ʌp]

átvizsgálás és beállítás (motoré)

tuning-up[UK: ˈtjuːn.ɪŋ ʌp] [US: ˈtuːn.ɪŋ ʌp]

átvizsgálása főnév

recension [recensions] noun
[UK: rɪ.ˈsen.ʃən] [US: rɪ.ˈsen.ʃən]

átvizsgálást végző hajó

boarding ship[UK: ˈbɔːd.ɪŋ ʃɪp] [US: ˈbɔːrd.ɪŋ ˈʃɪp]

ellenőrző átvizsgálás főnév

check-out [check-outs] noun
[UK: tʃek ˈaʊt] [US: ˈtʃek ˈaʊt]

checkout [checkouts] noun
[UK: ˈtʃek.aʊt] [US: ˈtʃeˌk.ɑːwt]

tüzetes átvizsgálás

run-down[UK: rʌn daʊn] [US: ˈrən ˈdaʊn]

vezetőségi átvizsgálás

management review◼◼◼[UK: ˈmæ.nɪdʒ.mənt rɪ.ˈvjuː] [US: ˈmæ.nədʒ.mənt ˌri.ˈvjuː]

You can find it in:

венгерскийанглийский