Maďarčina-Angličtina slovník » átvizsgálás meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
átvizsgálás főnév

boarding◼◼◼ noun
[UK: ˈbɔːd.ɪŋ] [US: ˈbɔːrd.ɪŋ]

check◼◼◼ noun
[UK: tʃek] [US: ˈtʃek]

reviewing◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈvjuːɪŋ] [US: ri.ˈvjuːɪŋ]

revise◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈvaɪz] [US: rɪ.ˈvaɪz]

revision◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈvɪʒ.n̩] [US: ri.ˈvɪʒ.n̩]

checking◼◻◻ noun
[UK: ˈtʃekɪŋ] [US: ˈtʃekɪŋ]

check-counting noun
[UK: tʃek ˈkaʊnt.ɪŋ] [US: ˈtʃek ˈkaʊnt.ɪŋ]

countersurveillance noun

going through noun

going-over noun
[UK: ˈɡəʊɪŋ ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈɡoʊɪŋ ˈoʊv.r̩]

átvizsgálás és beállítás főnév

tune-up noun
[UK: tjuːn ʌp] [US: ˈtuːn ʌp]

átvizsgálás és beállítás (motoré)

tuning-up[UK: ˈtjuːn.ɪŋ ʌp] [US: ˈtuːn.ɪŋ ʌp]

átvizsgálása

recension[UK: rɪ.ˈsen.ʃən] [US: rɪ.ˈsen.ʃən]

átvizsgálást végző hajó

boarding ship[UK: ˈbɔːd.ɪŋ ʃɪp] [US: ˈbɔːrd.ɪŋ ˈʃɪp]

ellenőrző átvizsgálás főnév

check-out◼◻◻ noun
[UK: tʃek ˈaʊt] [US: ˈtʃek ˈaʊt]

checkout noun
[UK: ˈtʃek.aʊt] [US: ˈtʃeˌk.ɑːwt]

tüzetes átvizsgálás

run-down[UK: rʌn daʊn] [US: ˈrən ˈdaʊn]

vezetőségi átvizsgálás

management review◼◼◼[UK: ˈmæ.nɪdʒ.mənt rɪ.ˈvjuː] [US: ˈmæ.nədʒ.mənt ˌri.ˈvjuː]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies