английский-венгерский словарь » get over meaning in венгерский

английскийвенгерский
get over [UK: ˈɡet ˈəʊv.ə(r)]
[US: ˈɡet ˈoʊv.r̩]

átesik◼◼◼ ige

átjut ige

átjuttat ige

átkel ige

átvisz ige

elfelejt ige

kihever ige

túljut ige

túlteszi magát (vmin)

get over (sg) [UK: ˈɡet ˈəʊv.ə(r)]
[US: ˈɡet ˈoʊv.r̩]

túllép (vmin)

get over a bad habit [UK: ˈɡet ˈəʊv.ə(r) ə bæd ˈhæ.bɪt]
[US: ˈɡet ˈoʊv.r̩ ə ˈbæd ˈhæ.bət]

rossz szokást levetkőz

get over an illness verb
[UK: ˈɡet ˈəʊv.ə(r) ən ˈɪl.nəs]
[US: ˈɡet ˈoʊv.r̩ ˈæn ˈɪl.nəs]

meggyógyul ige

get over one's difficulties [UK: ˈɡet ˈəʊv.ə(r) wʌnz ˈdɪ.fɪk.əl.tɪz]
[US: ˈɡet ˈoʊv.r̩ wʌnz ˈdɪ.fək.əl.tiz]

legyőzi a nehézségeket

legyűri a nehézségeket

get over one's losses [UK: ˈɡet ˈəʊv.ə(r) wʌnz ˈlɒ.sɪz]
[US: ˈɡet ˈoʊv.r̩ wʌnz ˈlɒ.səz]

kiheveri a veszteségeket

get over one's shyness [UK: ˈɡet ˈəʊv.ə(r) wʌnz ˈʃaɪ.nəs]
[US: ˈɡet ˈoʊv.r̩ wʌnz ˈʃaɪ.nəs]

erőt vesz félénkségén

get over one's surprise [UK: ˈɡet ˈəʊv.ə(r) wʌnz sə.ˈpraɪz]
[US: ˈɡet ˈoʊv.r̩ wʌnz sər.ˈpraɪz]

magához tér meglepetéséből

get over sg verb

megvigasztalódik ige

get over somebody [UK: ˈɡet ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈɡet ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

kifog vkin

túljár vk eszén

get over traditions [UK: ˈɡet ˈəʊv.ə(r) trə.ˈdɪʃ.n̩z]
[US: ˈɡet ˈoʊv.r̩ trə.ˈdɪʃ.n̩z]

túlteszi magát a hagyományokon

get overdone verb
[UK: ˈɡet ˌəʊv.ə.ˈdʌn]
[US: ˈɡet ˌoʊv.ə.ˈdʌn]

összesül ige

get overheated verb
[UK: ˈɡet ˌəʊv.ə.ˈhiː.tɪd]
[US: ˈɡet ˌoʊv.ə.ˈhiː.tɪd]

túlmelegedik ige

túlmelegszik ige

didn't get over [UK: ˈdɪdnt ˈɡet ˈəʊv.ə(r)]
[US: ˈdɪ.dənt ˈɡet ˈoʊv.r̩]

nem volt sikere

he can't get over it [UK: hiː kɑːnt ˈɡet ˈəʊv.ə(r) ɪt]
[US: ˈhiː ˈkænt ˈɡet ˈoʊv.r̩ ˈɪt]

nem tudja elfelejteni

nem tudja kiheverni

nem tudja leküzdeni

nem tudja magát túltenni rajta (átv)

overget (overgot, overgot overgotten) verb
[UK: ˌəʊvəˈgɛt overgot overgot ˌəʊvəˈgɒtn ]
[US: ˌoʊvərˈgɛt overgot overgot ˌoʊvərˈgɑtən ]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

kiáll (betegséget) (átv) ige

utolér ige

the play failed to get over [UK: ðə ˈpleɪ feɪld tuː ˈɡet ˈəʊv.ə(r)]
[US: ðə ˈpleɪ ˈfeɪld ˈtuː ˈɡet ˈoʊv.r̩]

a darabnak nem volt sikere

You can find it in:

английскийвенгерский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies