Ungersk-Engelsk ordbok »

irányító är på engelska

UngerskaEngelska
irányító

directive◼◼◼ adjective
[UK: dɪ.ˈrek.tɪv] [US: də.ˈrek.tɪv]

operator [operators]◼◼◼ noun
[UK: ˈɒ.pə.reɪ.tə(r)] [US: ˈɑː.pə.ˌre.tər]

head◼◼◻ adjective
[UK: hed] [US: ˈhed]

leader [leaders]◼◼◻ noun
[UK: ˈliː.də(r)] [US: ˈliː.dər]

steering◼◼◻ noun
[UK: ˈstɪər.ɪŋ] [US: ˈstɪr.ɪŋ]

governing◼◼◻ adjective
[UK: ˈɡʌv.n̩.ɪŋ] [US: ˈɡʌ.vərn.ɪŋ]

guiding◼◼◻ adjective
[UK: ˈɡaɪd.ɪŋ] [US: ˈɡaɪd.ɪŋ]

directional◼◻◻ adjective
[UK: dɪ.ˈrek.ʃn̩əl] [US: də.ˈrek.ʃn̩əl]

governor [governors]◼◻◻ noun
[UK: ˈɡʌ.və.nə(r)] [US: ˈɡʌ.vər.nər]

mentor [mentors]◼◻◻ noun
[UK: ˈmen.tɔː(r)] [US: ˈmen.ˌtɔːr]

directory [directories] noun
[UK: dɪ.ˈrek.tə.ri] [US: də.ˈrek.tə.ri]

bosser noun
[UK: ˈbɒsə ] [US: ˈbɑsər ]

floor-manager noun
[UK: flɔː(r) ˈmæ.nɪ.dʒə(r)] [US: ˈflɔːr ˈmæ.nə.dʒər]

guider noun
[UK: ˈɡaɪ.də(r)] [US: ˈɡaɪ.dər]

irányító (amerikai football) főnév

quarterback [quarterbacks]◼◼◼ noun
[UK: ˈkwɔː.tə.bæk] [US: ˈkwɔːr.tər.ˌbæk]

irányító (sport) főnév

shot caller◼◼◼ noun

irányító (vmié) főnév

arbiter [arbiters]◼◼◼ noun
[UK: ˈɑː.bɪ.tə(r)] [US: ˈɑːr.bə.tər]

irányító antenna főnév

radiophare◼◼◼ noun
[UK: ˈreɪ.dɪəʊ.feə] [US: ˈreɪ.diːo.ʊ.ˌfer]

irányító befolyás főnév

ascendance noun
[UK: ə.ˈsen.dəns] [US: ə.ˈsen.dəns]

ascendence noun
[UK: ə.ˈsen.dəns] [US: ə.ˈsen.dəns]

irányító bizottság

management committee◼◼◼business

irányító játékos

play-maker[UK: ˈpleɪ ˈmeɪk.ə(r)] [US: ˈpleɪ ˈmeɪk.ər]

irányító kérdés

leading question[UK: ˈliːd.ɪŋ ˈkwes.tʃən] [US: ˈliːd.ɪŋ ˈkwes.tʃən]

irányító kúp (esztergapadé) főnév

mandrel [mandrels] noun
[UK: ˈmæn.drɪl] [US: ˈmæn.drʌl]

irányító rádióeladó főnév
távk

radiophare noun
[UK: ˈreɪ.dɪəʊ.feə] [US: ˈreɪ.diːo.ʊ.ˌfer]

irányító szerep

driver's seat[UK: ˈdraɪ.vərz siːt] [US: ˈdraɪ.vərz ˈsiːt]

irányító testület

governing body◼◼◼[UK: ˈɡʌv.n̩.ɪŋ ˈbɒ.di] [US: ˈɡʌ.vərn.ɪŋ ˈbɑː.di]

managing collegiates[UK: ˈmæ.nɪdʒ.ɪŋ] [US: ˈmæ.nədʒ.ɪŋ]

irányító tiszt főnév

controller [controllers]◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈtrəʊ.lə(r)] [US: kənˈtro.ʊ.lə(r)]

irányító ujj

guide-finger[UK: ɡaɪd ˈfɪŋ.ɡə(r)] [US: ˈɡaɪd ˈfɪŋ.ɡər]

irányító-vonal főnév

zero alignment noun
[UK: ˈzɪə.rəʊ ə.ˈlaɪn.mənt] [US: ˈzɪro.ʊ ə.ˈlaɪn.mənt]

irányítóbizottság főnév

steering group◼◼◼ noun
[UK: ˈstɪər.ɪŋ ɡruːp] [US: ˈstɪr.ɪŋ ˈɡruːp]

irányítóegység főnév

command module noun

irányítófej főnév

check [checks] noun
[UK: tʃek] [US: ˈtʃek]

irányítóhenger főnév

pressure roller noun
[UK: ˈpre.ʃə(r) ˈrəʊ.lə(r)] [US: ˈpre.ʃər ˈroʊ.lə(r)]

irányítója (vmnek)

artificer of something[UK: ɑː.ˈtɪ.fɪ.sə(r) əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ɑːr.ˈtɪ.fɪ.sər əv ˈsʌm.θɪŋ]

irányítók és irányítottak

governors and the governed[UK: ˈɡʌ.və.nəz ənd ðə ˈɡʌv.n̩d] [US: ˈɡʌ.vər.nərz ænd ðə ˈɡʌ.vərnd]

irányítólap főnév

deflector [deflectors] noun
[UK: dɪ.ˈflek.tə] [US: dɪ.ˈflek.tər]

irányítópult főnév

dashboard [dashboards]◼◼◼ noun
[UK: ˈdæʃ.bɔːd] [US: ˈdæʃ.ˌbɔːrd]

irányítószám főnév

zip code [zip codes]◼◼◼ noun
[UK: zɪp kəʊd] [US: ˈzɪp koʊd]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska