Ungersk-Engelsk ordbok »

durván är på engelska

UngerskaEngelska
durván

in the rough adjective
[UK: ɪn ðə rʌf] [US: ɪn ðə ˈrəf]

robustfully adjective
[UK: rəʊˈbʌstf(ə)li ] [US: roʊˈbʌstf(ə)li ]

beastly adverb
[UK: ˈbiːst.li] [US: ˈbiːst.li]

boorishly adverb
[UK: ˈbʊə.rɪ.ʃli] [US: ˈbʊə.rɪ.ʃli]

churlishly adverb
[UK: ˈtʃɜː.lɪ.ʃli] [US: ˈtʃɝː.lɪ.ʃli]

clownishly adverb
[UK: ˈklaʊnɪʃli ] [US: ˈklaʊnɪʃli ]

clumsily adverb
[UK: ˈklʌm.zɪ.li] [US: ˈklʌm.sə.li]

coarsely adverb
[UK: ˈkɔː.sli] [US: ˈkɔːr.sli]

crassly adverb
[UK: crasslei] [US: crasslei]

discourteously adverb
[UK: dɪsˈk.ɜː.tɪə.sli] [US: dɪsˈk.ɝː.tɪə.sli]

grossly adverb

gruffly adverb
[UK: ˈɡrʌ.fli] [US: ˈɡrʌ.fli]

harshly adverb
[UK: ˈhɑː.ʃli] [US: ˈhɑːr.ʃli]

impiously adverb
[UK: ˈɪm.pɪə.sli] [US: ˈɪm.pɪə.sli]

outrageously adverb
[UK: aʊt.ˈreɪ.dʒə.sli] [US: ˌɑːw.ˈtreɪ.dʒə.sli]

rough adverb
[UK: rʌf] [US: ˈrəf]

roughly adverb
[UK: ˈrʌ.fli] [US: ˈrʌ.fli]

rudely adverb
[UK: ˈruːd.li] [US: ˈruːd.li]

uncivilly adverb
[UK: ʌnˈsɪvli ] [US: ənˈsɪvəli ]

vulgarly adverb
[UK: ˈvʌl.ɡə.li] [US: ˈvʌl.ɡə.li]

durván beszél

rap[UK: ræp] [US: ˈræp]

durván bevakol

parget[UK: ˈpɑː.dʒɪt] [US: ˈpɑːr.dʒɪt]

rough-coat[UK: rʌf ˈkəʊt] [US: ˈrəf ˈkoʊt]

rough-render[UK: rʌf ˈren.də(r)] [US: ˈrəf ˈren.dər]

durván bevakol skót

harl[UK: ˈhɑːl] [US: ˈhɑːrl]

durván bánik (vkivel)

kick around

durván bánik (vkvel)

browbeat [browbeat, browbeaten, browbeating, browbeats] irregular verb
[UK: ˈbraʊ.biːt ˈbraʊ.biːt ˈbraʊ.biːt.n̩] [US: ˈbraʊ.ˌbiːt ˈbraʊ.ˌbiːt ˈbraʊ.biːt.n̩]

mouse [mice] noun
[UK: maʊs] [US: ˈmaʊs]

durván bánik vkvel

be down on somebody[UK: bi daʊn ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: bi ˈdaʊn ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

manhandle [manhandled, manhandled, manhandling, manhandles] verb
[UK: mæn.ˈhæn.dl̩] [US: ˈmæn.ˌhæn.dl̩]

durván bánik vkvel (vm)vel ige

maul [mauled, mauled, mauling, mauls] verb
[UK: mɔːl] [US: ˈmɒl]

durván bántalmaz

bully[UK: ˈbʊ.li] [US: ˈbʊ.li]

durván bántalmaz vkt

commit an outrage against somebody[UK: kə.ˈmɪt ən ˈaʊ.treɪdʒ ə.ˈɡenst ˈsʌm.bə.di] [US: kə.ˈmɪt ˈæn ˈaʊ.ˌtredʒ ə.ˈɡenst ˈsʌm.ˌbɑː.di]

commit an outrage on somebody[UK: kə.ˈmɪt ən ˈaʊ.treɪdʒ ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: kə.ˈmɪt ˈæn ˈaʊ.ˌtredʒ ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

durván darál ige

kibble [kibbled, kibbled, kibbling, kibbles]◼◼◼ verb
[UK: ˈkɪ.bəl] [US: ˈkɪ.bəl]

durván esztergál

rough-turn[UK: rʌf tɜːn] [US: ˈrəf ˈtɝːn]

durván farag

hack[UK: hæk] [US: ˈhæk]

durván farag (követ) ige

scabble verb
[UK: skˈabəl] [US: skˈæbəl]

durván faragott (kő)

scabbled[UK: skˈabəld] [US: skˈæbəld]

durván faragott (kő) épít

quarry-pitched[UK: ˈkwɒ.ri pɪtʃt] [US: ˈkwɔː.ri ˈpɪtʃt]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska