Ungersk-Engelsk ordbok »

bocsánat betyder på engelska

UngerskaEngelska
bocsánat melléknév

sorry [sorrier, sorriest]◼◼◼adjective
[UK: ˈsɒ.ri] [US: ˈsɑː.ri]
Sorry, we are closed. = Bocsánat, zárva vagyunk.

bocsánat főnév

Sorry!◼◼◼noun
[UK: ˈsɒ.ri] [US: ˈsɑː.ri]
Sorry, we are closed. = Bocsánat, zárva vagyunk.

excuse [excuses]◼◼◼noun
[UK: ɪk.ˈskjuːz] [US: ɪk.ˈskjuːs]

forgiveness◼◼◻noun
[UK: fə.ˈɡɪv.nəs] [US: fər.ˈɡɪv.nəs]
I want to ask you for forgiveness. = A bocsánatodat szeretném kérni.

apology [apologies]◼◼◻noun
[UK: ə.ˈpɒ.lə.dʒi] [US: ə.ˈpɑː.lə.dʒi]
It's too late for apologies. = Késő bocsánatot kérni.

pardon [pardons]◼◼◻noun
[UK: ˈpɑːd.n̩] [US: ˈpɑːr.dn̩]

Pardon!◼◼◻noun
[UK: ˈpɑːd.n̩] [US: ˈpɑːr.dn̩]

excuse me◼◼◻noun

remission [remissions]◼◼◻noun
[UK: rɪ.ˈmɪʃ.n̩] [US: ri.ˈmɪʃ.n̩]

pardon me◼◼◻noun
[UK: ˈpɑːd.n̩ miː] [US: ˈpɑːr.dn̩ ˈmiː]

As you were!noun
[UK: əz juː wɜː(r)] [US: ˈæz ˈjuː wər]

bocsánat

sry (sorry)

Bocsánat!

Excuse me!◼◼◼[UK: ɪk.ˈskjuːz miː] [US: ɪk.ˈskjuːs ˈmiː]

bocsánat, hogy nem kelek fel

excuse me getting up[UK: ɪk.ˈskjuːz miː ˈɡet.ɪŋ ʌp] [US: ɪk.ˈskjuːs ˈmiː ˈɡet.ɪŋ ʌp]

Bocsánat, nem ezt akartam mondani!

As you were![UK: əz juː wɜː(r)] [US: ˈæz ˈjuː wər]

bocsánat a késésért

excuse my being late[UK: ɪk.ˈskjuːz maɪ ˈbiːɪŋ leɪt] [US: ɪk.ˈskjuːs ˈmaɪ ˈbiːɪŋ ˈleɪt]

bocsánat merészségemért

if it isn't asking too much[UK: ɪf ɪt ˈɪznt ˈɑːsk.ɪŋ tuː ˈmʌtʃ] [US: ˈɪf ˈɪt ˈɪ.zənt ˈæsk.ɪŋ ˈtuː ˈmʌtʃ]

bocsánatkérés főnév

apology [apologies]◼◼◼noun
[UK: ə.ˈpɒ.lə.dʒi] [US: ə.ˈpɑː.lə.dʒi]
They wanted an apology. = Bocsánatkérést akartak.

bow [bows]◼◻◻noun
[UK: baʊ] [US: ˈbaʊ]

bocsánatkérő melléknév

apologetic◼◼◼adjective
[UK: ə.ˌpɒ.lə.ˈdʒe.tɪk] [US: ə.ˌpɑː.lə.ˈdʒe.tɪk]

apologeticaladjective
[UK: əpˌɒlədʒˈetɪkəl] [US: əpˌɑːlədʒˈeɾɪkəl]

bocsánatkérő hangon

in an apologetic tone[UK: ɪn ən ə.ˌpɒ.lə.ˈdʒe.tɪk təʊn] [US: ɪn ˈæn ə.ˌpɑː.lə.ˈdʒe.tɪk ˈtoʊn]

bocsánatkérően határozószó

apologetically◼◼◼adverb
[UK: ə.ˌpɒ.lə.ˈdʒe.tɪk.l̩i] [US: ə.ˌpɑː.lə.ˈdʒe.tɪk.l̩i]

bocsánatodért könyörgöm főnév

I beg your pardon◼◼◼noun
[UK: ˈaɪ beɡ jɔː(r) ˈpɑːd.n̩] [US: ˈaɪ ˈbeɡ ˈjɔːr ˈpɑːr.dn̩]

bocsánatos melléknév

venial◼◼◼adjective
[UK: ˈviː.nɪəl] [US: ˈviː.nɪəl]

forgivable◼◼◻adjective
[UK: fə.ˈɡɪ.vəb.l̩] [US: fər.ˈɡɪ.vəb.l̩]

atonableadjective
[UK: əˈtəʊnəbl ] [US: əˈtoʊnəbl ]

bocsánatos melléknév
vall

remissibleadjective
[UK: rɪ.ˈmɪ.sɪbl] [US: rɪ.ˈmɪ.sə.bəl]

bocsánatos (bűn) melléknév

remittableadjective
[UK: rɪˈmɪtəbl ] [US: riˈmɪtəbl ]

bocsánatos bűn főnév

venial sin◼◼◼noun

bocsánatosság főnév

venialitynoun
[UK: vˈiːnɪˈalɪti] [US: vˈiːnɪˈælɪɾi]

bocsánatot kér ige
US

apologize [apologized, apologizing, apologizes]◼◼◼verb
[UK: ə.ˈpɒ.lə.dʒaɪz] [US: ə.ˈpɑː.lə.ˌdʒaɪz]

bocsánatot kér ige
GB

apologise [apologised, apologising, apologises]◼◼◻verb
[UK: ə.ˈpɒ.lə.dʒaɪz] [US: ə.ˈpɒ.lə.dʒaɪz]

bocsánatot kér

offer an apology◼◻◻[UK: ˈɒ.fə(r) ən ə.ˈpɒ.lə.dʒi] [US: ˈɒ.fər ˈæn ə.ˈpɑː.lə.dʒi]

ask for pardon[UK: ɑːsk fɔː(r) ˈpɑːd.n̩] [US: ˈæsk ˈfɔːr ˈpɑːr.dn̩]

bocsánatot kér (valakitől)

ask somebody's forgiveness[UK: ɑːsk ˈsəm.ˌbɑː.di fə.ˈɡɪv.nəs] [US: ˈæsk ˈsəm.ˌbɑː.di fər.ˈɡɪv.nəs]

ask somebody's pardon[UK: ɑːsk ˈsəm.ˌbɑː.di ˈpɑːd.n̩] [US: ˈæsk ˈsəm.ˌbɑː.di ˈpɑːr.dn̩]

bocsánatot kér, hogy késett

apologize being late[UK: ə.ˈpɒ.lə.dʒaɪz ˈbiːɪŋ leɪt] [US: ə.ˈpɑː.lə.ˌdʒaɪz ˈbiːɪŋ ˈleɪt]

bűnbocsánat főnév

pardon [pardons]◼◼◼noun
[UK: ˈpɑːd.n̩] [US: ˈpɑːr.dn̩]

absolution◼◼◼noun
[UK: ˌæb.sə.ˈluːʃ.n̩] [US: ˌæb.sə.ˈluːʃ.n̩]

12