Ungersk-Engelsk ordbok » biztosíték är på engelska

UngerskaEngelska
biztosíték

collateral◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈlæ.tə.rəl] [US: kə.ˈlæ.tə.rəl]

guarantee◼◼◼ noun
[UK: ˌɡæ.rən.ˈtiː] [US: ˌɡe.rən.ˈtiː]

safeguard◼◼◼ noun
[UK: ˈseɪf.ɡɑːd] [US: ˈseɪf.ˌɡɑːrd]

security◼◼◼ noun
[UK: sɪ.ˈkjʊə.rɪ.ti] [US: sɪ.ˈkjʊ.rə.ti]

assurance◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈʃɔː.rəns] [US: ə.ˈʃʊ.rəns]

cover◼◼◻ noun
[UK: ˈkʌ.və(r)] [US: ˈkʌ.vər]

guaranty◼◼◻ noun
[UK: ˈɡæ.rən.ti] [US: ˌɡe.rənˈt.ti]

pledge◼◼◻ noun
[UK: pledʒ] [US: ˈpledʒ]

bond◼◻◻ noun
[UK: bɒnd] [US: ˈbɑːnd]

indemnity◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˈdem.nɪ.ti] [US: ˌɪn.ˈdem.nə.ti]

retention money◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈten.ʃn̩ ˈmʌ.ni] [US: ri.ˈten.ʃn̩ ˈmʌ.ni]

surety◼◻◻ noun
[UK: ˈʃʊə.rə.ti] [US: ˈʃʊ.rə.ti]

warrant◼◻◻ noun
[UK: ˈwɒ.rənt] [US: ˈwɔː.rənt]

avouch verb
[UK: ə.ˈvaʊtʃ] [US: ə.ˈvaʊtʃ]

bail noun
[UK: beɪl] [US: ˈbeɪl]

earnest noun
[UK: ˈɜː.nɪst] [US: ˈɝː.nəst]

fuze noun
[UK: fjuːz] [US: fjuːz]

hock noun
[UK: hɒk] [US: ˈhɑːk]

hostage noun
[UK: ˈhɒ.stɪdʒ] [US: ˈhɑː.stɪdʒ]

pawn noun
[UK: pɔːn] [US: ˈpɒn]

recognizance noun
[UK: rɪˈk.ɒɡ.nɪ.zəns] [US: rɪˈk.ɑː.nə.zəns]

seal noun
[UK: siːl] [US: ˈsiːl]

warrandice noun
[UK: wˈɒrəndˌɪs] [US: wˈɔːrəndˌɪs]

biztosíték főnév
skót

law-borrow noun
[UK: lɔː ˈbɒ.rəʊ] [US: ˈlɑː ˈbɑːˌro.ʊ]

biztosíték (elektromos) főnév

fuse◼◼◼ noun
[UK: fjuːz] [US: ˈfjuːz]

biztosíték (átv) főnév

caution noun
[UK: ˈkɔːʃ.n̩] [US: ˈkɑːʃ.n̩]

biztosíték a továbbiakra

earnest of more to come[UK: ˈɜː.nɪst əv mɔː(r) tuː kʌm] [US: ˈɝː.nəst əv ˈmɔːr ˈtuː ˈkəm]

biztosíték az eljövendőre

earnest of more to come[UK: ˈɜː.nɪst əv mɔː(r) tuː kʌm] [US: ˈɝː.nəst əv ˈmɔːr ˈtuː ˈkəm]

biztosíték ellenében szabadlábra helyez

remand on bail[UK: rɪ.ˈmɑːnd ɒn beɪl] [US: ˌrɪ.ˈmænd ɑːn ˈbeɪl]

biztosíték nélküli kötelezvény

naked bond[UK: ˈneɪkɪd bɒnd] [US: ˈneɪkəd ˈbɑːnd]

biztosítékdoboz főnév

fuse-box noun
[UK: fjuːz bɒks] [US: ˈfjuːz ˈbɑːks]

biztosítékdoboz és főkapcsoló

service-box[UK: ˈsɜː.vɪs bɒks] [US: ˈsɝː.vəs ˈbɑːks]

biztosítékdugó főnév

fuse-plug noun
[UK: fjuːz plʌɡ] [US: ˈfjuːz ˈpləɡ]

biztosítékdugó főnév
vill

plug-fuse noun
[UK: plʌɡ fjuːz] [US: ˈpləɡ ˈfjuːz]

biztosítékhüvely főnév

fuse-cup noun
[UK: fjuːz kʌp] [US: ˈfjuːz kʌp]

biztosítéki letét

collateral deposit[UK: kə.ˈlæ.tə.rəl dɪ.ˈpɒ.zɪt] [US: kə.ˈlæ.tə.rəl də.ˈpɑː.zət]

biztosítékot ad

cover[UK: ˈkʌ.və(r)] [US: ˈkʌ.vər]

biztosítékot adó személy főnév

guarantor noun
[UK: ˌɡæ.rən.ˈtɔː(r)] [US: ˌɡe.rən.ˈtɔːr]

biztosítékot kicsap

blow a fuse[UK: bləʊ ə fjuːz] [US: ˈbloʊ ə ˈfjuːz]

biztosítékot kiolvaszt

blow a fuse[UK: bləʊ ə fjuːz] [US: ˈbloʊ ə ˈfjuːz]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies