Ungarsk-engelsk ordbok » tájékoztat betyr engelsk

UngarskEngelsk
tájékoztat

inform◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈfɔːm] [US: ˌɪn.ˈfɔːrm]

advise◼◻◻ verb
[UK: əd.ˈvaɪz] [US: æd.ˈvaɪz]

prime◼◻◻ verb
[UK: praɪm] [US: ˈpraɪm]

clue in verb

clue up

inform somebody verb
[UK: ɪn.ˈfɔːm ˈsʌm.bə.di] [US: ˌɪn.ˈfɔːrm ˈsʌm.ˌbɑː.di]

instruct verb
[UK: ɪn.ˈstrʌkt] [US: ˌɪn.ˈstrəkt]

put in the picture verb
[UK: ˈpʊt ɪn ðə ˈpɪk.tʃə(r)] [US: ˈpʊt ɪn ðə ˈpɪk.tʃər]

put up to verb
[UK: ˈpʊt ʌp tuː] [US: ˈpʊt ʌp ˈtuː]

reorient verb

tájékoztat az ügy állásáról

report progress[UK: rɪ.ˈpɔːt prə.ˈɡres] [US: ri.ˈpɔːrt ˈprɑː.ˌɡres]

tájékoztat vkt

give somebody a tip-off[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə ˈtɪp ɒf] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈtɪp ˈɒf]

inform somebody[UK: ɪn.ˈfɔːm ˈsʌm.bə.di] [US: ˌɪn.ˈfɔːrm ˈsʌm.ˌbɑː.di]

put somebody in the picture[UK: ˈpʊt ˈsʌm.bə.di ɪn ðə ˈpɪk.tʃə(r)] [US: ˈpʊt ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn ðə ˈpɪk.tʃər]

put somebody up to the ropes[UK: ˈpʊt ˈsʌm.bə.di ʌp tuː ðə rəʊps] [US: ˈpʊt ˈsʌm.ˌbɑː.di ʌp ˈtuː ðə roʊps]

tájékoztat vkt (vmről)

enlighten somebody as to something[UK: ɪn.ˈlaɪt.n̩ ˈsʌm.bə.di əz tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ɪn.ˈlaɪt.n̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈæz ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

give somebody a line on something[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə laɪn ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈlaɪn ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

make somebody aware of something[UK: ˈmeɪk ˈsʌm.bə.di ə.ˈweə(r) əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ˈsʌm.ˌbɑː.di ə.ˈwer əv ˈsʌm.θɪŋ]

post somebody up with something[UK: pəʊst ˈsʌm.bə.di ʌp wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: poʊst ˈsʌm.ˌbɑː.di ʌp wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

put up to something[UK: ˈpʊt ʌp tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpʊt ʌp ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

tájékoztat vkt az ügy állásáról

report progress to somebody[UK: rɪ.ˈpɔːt prə.ˈɡres tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ri.ˈpɔːrt ˈprɑː.ˌɡres ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

tájékoztat vkt egy témáról

enlighten somebody on a subject[UK: ɪn.ˈlaɪt.n̩ ˈsʌm.bə.di ɒn ə sʌb.ˈdʒekt] [US: ɪn.ˈlaɪt.n̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di ɑːn ə sʌb.ˈdʒekt]

tájékoztat vkt (vm)ről

inform somebody of something[UK: ɪn.ˈfɔːm ˈsʌm.bə.di əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌɪn.ˈfɔːrm ˈsʌm.ˌbɑː.di əv ˈsʌm.θɪŋ]

tájékoztatva van vknek a csínytevéseiről

be informed of somebody's doings[UK: bi ɪn.ˈfɔːmd əv ˈsəm.ˌbɑː.di ˈduːɪŋz] [US: bi ˌɪn.ˈfɔːrmd əv ˈsəm.ˌbɑː.di ˈduːɪŋz]

tájékoztatva van vknek a dolgairól

be informed of somebody's doings[UK: bi ɪn.ˈfɔːmd əv ˈsəm.ˌbɑː.di ˈduːɪŋz] [US: bi ˌɪn.ˈfɔːrmd əv ˈsəm.ˌbɑː.di ˈduːɪŋz]

tájékoztatva van vknek a viselt dolgairól

be informed of somebody's doings[UK: bi ɪn.ˈfɔːmd əv ˈsəm.ˌbɑː.di ˈduːɪŋz] [US: bi ˌɪn.ˈfɔːrmd əv ˈsəm.ˌbɑː.di ˈduːɪŋz]

tájékoztatva van vknek az üzelmeiről

be informed of somebody's doings[UK: bi ɪn.ˈfɔːmd əv ˈsəm.ˌbɑː.di ˈduːɪŋz] [US: bi ˌɪn.ˈfɔːrmd əv ˈsəm.ˌbɑː.di ˈduːɪŋz]

tájékoztatás

information◼◼◼ noun
[UK: ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.fər.ˈmeɪʃ.n̩]

reference◼◼◻ noun
[UK: ˈre.frəns] [US: ˈre.fə.rəns]

brief◼◻◻ noun
[UK: briːf] [US: ˈbriːf]

line◼◻◻ noun
[UK: laɪn] [US: ˈlaɪn]

orientation◼◻◻ noun
[UK: ˌɔː.rɪen.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌɔː.rien.ˈteɪʃ.n̩]

public information◼◻◻

back tell

misguidance noun
[UK: ˈmɪs.ˈɡaɪ.dəns] [US: mɪs.ˈɡaɪ.dəns]

tájékoztatási tiszt rövidítés

Io◼◻◻ abbreviation

tájékoztatást adó jelzőtábla

informative sign[UK: ɪn.ˈfɔː.mə.tɪv saɪn] [US: ˌɪn.ˈfɔːr.mə.tɪv ˈsaɪn]

tájékoztatást szerez (vmről)

get a line on something[UK: ˈɡet ə laɪn ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡet ə ˈlaɪn ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

tájékoztatásul

for information◼◼◼[UK: fɔː(r) ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˈfɔːr ˌɪn.fər.ˈmeɪʃ.n̩]

FYI

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies