Ungarsk-engelsk ordbok » riporter betyr engelsk

UngarskEngelsk
riporter főnév

interviewer◼◼◼ noun
[UK: ˈɪn.tə.vjuːə(r)] [US: ˈɪn.tər.ˌvjuːər]

reporter◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈpɔː.tə(r)] [US: rə.ˈpɔːr.tər]

item-man, item-men noun
[UK: ˈaɪtəm mæn, ˈaɪtəm mɛn ] [US: ˈaɪtəm mən, ˈaɪtəm mɛn ]

news-hawk noun
[UK: njuːz hɔːk] [US: ˈnuːz ˈhɒk]

newshawk noun
[UK: ˈnjuːz.hɔːk] [US: ˈnjuːz.hɔːk]

newsman, newsmen noun
[UK: ˈnjuːz.mæn ˈnuːz.men] [US: ˈnuːz.ˌmæn ˈnuːz.men]

riporter főnév
biz

newshound noun
[UK: njˈuːzhaʊnd] [US: nˈuːzhaʊnd]

riporteri melléknév

reportorial adjective
[UK: ˌre.pərˈ.tɔːiəl] [US: ˌre.pər.ˈtɔː.riəl]

riporter főnév

newswoman, newswomen noun
[UK: ˈnuːz.wʊ.mən ˈnuːˌz.wɪ.mən] [US: ˈnuːz.wʊ.mən ˈnuːˌz.wɪ.mən]

riporterség főnév

press-work noun
[UK: pres ˈwɜːk] [US: ˈpres ˈwɝːk]

riporterstílus főnév

reportage noun
[UK: ˌre.pɔː.ˈtɑːʒ] [US: rə.ˈpɔːr.tɪdʒ]

fotoriporter főnév
biz

camerist noun
[UK: kˈamərˌɪst] [US: kˈæmɚrˌɪst]

fotóriporter főnév

cameraman◼◼◻ noun
[UK: ˈkæ.mə.rə.mæn] [US: ˈkæ.mə.rə.mən]

cameraman, cameramen noun
[UK: ˈkæ.mə.rə.mæn ˈkæ.mə.rə.men] [US: ˈkæ.mə.rə.mən ˈkæ.mə.rə.men]

press photographer noun

kezdő riporter

cub[UK: kʌb] [US: ˈkəb]

rádióriporter főnév

radio reporter noun
[UK: ˈreɪ.dɪəʊ rɪ.ˈpɔː.tə(r)] [US: ˈreɪ.diˌo.ʊ rə.ˈpɔːr.tər]

újságriporter főnév

field-editor noun
[UK: fiːld ˈed.ɪt.ə(r)] [US: ˈfiːld ˈed.ət.ər]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies