Ungarsk-engelsk ordbok »

nagyszerű! betyr engelsk

UngarskEngelsk
Nagyszerű!

And a good job too![UK: ənd ə ɡʊd dʒɒb tuː] [US: ænd ə ˈɡʊd ˈdʒɑːb ˈtuː]

Bingo![UK: ˈbɪŋ.ɡəʊ] [US: ˈbɪŋɡo.ʊ]

Capital![UK: ˈkæ.pɪ.təl] [US: ˈkæ.pə.təl]

Good![UK: ɡʊd] [US: ˈɡʊd]

Hubba-hubba![UK: hˈʌbəhˈʌbə] [US: hˈʌbəhˈʌbə]

It's a gig![UK: ɪts ə ɡɪɡ] [US: ɪts ə ˈɡɪɡ]

It's a wow![UK: ɪts ə waʊ] [US: ɪts ə ˈwaʊ]

That's a good job![UK: ðæts ə ɡʊd dʒɒb] [US: ðæts ə ˈɡʊd ˈdʒɑːb]

Very well![UK: ˈver.i wel] [US: ˈver.i ˈwel]

A zene nagyszerű!

The music's great![UK: ðə ˈmjuː.zɪks ˈɡreɪt] [US: ðə ˈmjuː.zɪks ˈɡreɪt]

Ez nagyszerű!

It is too charming![UK: ɪt ɪz tuː ˈtʃɑːm.ɪŋ] [US: ˈɪt ˈɪz ˈtuː ˈtʃɑːrm.ɪŋ]

That's fine![UK: ðæts faɪn] [US: ðæts ˈfaɪn]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk