Ungarsk-engelsk ordbok » nézet betyr engelsk

UngarskEngelsk
nézet

view◼◼◼ noun
[UK: vjuː] [US: ˈvjuː]

opinion◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈpɪ.nɪən] [US: ə.ˈpɪ.njən]

judgment◼◻◻ noun
[UK: ˈdʒʌdʒ.mənt] [US: ˈdʒʌdʒ.mənt]

mind◼◻◻ noun
[UK: maɪnd] [US: ˈmaɪnd]

sentiment◼◻◻ noun
[UK: ˈsen.tɪ.mənt] [US: ˈsen.tə.mənt]

theory◼◻◻ noun
[UK: ˈθɪə.ri] [US: ˈθɪ.ri]

elevation noun
[UK: ˌe.lɪ.ˈveɪʃ.n̩] [US: ˌe.lə.ˈveɪʃ.n̩]

eye noun
[UK: aɪ] [US: ˈaɪ]

judgement noun
[UK: ˈdʒʌdʒ.mənt] [US: ˈdʒʌdʒ.mənt]

opining noun
[UK: ə.ˈpaɪn.ɪŋ] [US: oˈpaɪn.ɪŋ]

ritualistic adjective
[UK: ˌrɪ.tʃʊə.ˈlɪ.stɪk] [US: ˌrɪ.tʃuːə.ˈlɪ.stɪk]

sheer-draught noun
[UK: ʃɪə(r) drɑːft] [US: ˈʃɪr ˈdræft]

sheer-drawing noun
[UK: ʃɪə(r) ˈdrɔːɪŋ] [US: ˈʃɪr ˈdrɒɪŋ]

sheer-plan noun
[UK: ʃɪə(r) plæn] [US: ˈʃɪr ˈplæn]

sight noun
[UK: saɪt] [US: ˈsaɪt]

tenet noun
[UK: ˈte.nɪt] [US: ˈte.nət]

nézetablak (pl. űrrepülőgépen) főnév

viewport noun

nézetei mellett kitartó

opinioned[UK: əˈpɪnjənd ] [US: əˈpɪnjənd ]

opinonative[UK: ˈɒpɪnˌɒnətˌɪv] [US: ˈɑːpɪnˌɑːnətˌɪv]

nézetek főnév

views◼◼◼ noun
[UK: vjuːz] [US: ˈvjuːz]

nézeteké

mistakenness[UK: mɪsˈteɪkənəs ] [US: mɪsˈteɪkənəs ]

nézeteltérés főnév

disagreement◼◼◼ noun
[UK: ˌdɪ.sə.ˈɡriː.mənt] [US: ˌdɪ.sə.ˈɡriː.mənt]

difference◼◻◻ noun
[UK: ˈdɪ.frəns] [US: ˈdɪ.fə.rəns]

dissension◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈsen.ʃn̩] [US: ˌdɪ.ˈsen.ʃn̩]

misunderstanding◼◻◻ noun
[UK: ˌmɪs.ˌʌn.də.ˈstænd.ɪŋ] [US: ˌmɪ.sən.dər.ˈstænd.ɪŋ]

clash noun
[UK: klæʃ] [US: ˈklæʃ]

clash of views noun
[UK: klæʃ əv vjuːz] [US: ˈklæʃ əv ˈvjuːz]

dissent noun
[UK: dɪ.ˈsent] [US: ˌdɪ.ˈsent]

dissention noun
[UK: dɪsˈenʃən] [US: dɪsˈenʃən]

dissidence noun
[UK: ˈdɪ.sɪ.dəns] [US: ˈdɪ.sə.dəns]

divarication noun
[UK: daɪ.ˌvæ.rɪˈk.eɪ.ʃən] [US: daɪ.ˌvæ.rɪˈk.eɪ.ʃən]

division noun
[UK: dɪ.ˈvɪʒ.n̩] [US: dɪ.ˈvɪʒ.n̩]

jarring noun
[UK: ˈdʒɑːr.ɪŋ] [US: ˈdʒɑːr.ɪŋ]

ruption noun
[UK: rˈʌpʃən] [US: rˈʌpʃən]

variancy noun
[UK: vˈeərɪənsi] [US: vˈerɪənsi]

nézeteltérése van vkvel

be at variance with somebody[UK: bi ət ˈveə.rɪəns wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: bi ət ˈve.riəns wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

nézeteltérést barátságosan elintéz

make up a quarrel[UK: ˈmeɪk ʌp ə ˈkwɒ.rəl] [US: ˈmeɪk ʌp ə ˈkwɔː.rəl]

patch up a quarrel[UK: pætʃ ʌp ə ˈkwɒ.rəl] [US: ˈpætʃ ʌp ə ˈkwɔː.rəl]

nézeteltérést elsimít

arrange difference[UK: ə.ˈreɪndʒ ˈdɪ.frəns] [US: ə.ˈreɪndʒ ˈdɪ.fə.rəns]

fix up a quarrel[UK: fɪks ʌp ə ˈkwɒ.rəl] [US: ˈfɪks ʌp ə ˈkwɔː.rəl]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies