Ungarsk-engelsk ordbok » kormányzó betyr engelsk

UngarskEngelsk
kormányzó főnév

governor◼◼◼ noun
[UK: ˈɡʌ.və.nə(r)] [US: ˈɡʌ.vər.nər]

governing◼◻◻ adjective
[UK: ˈɡʌv.n̩.ɪŋ] [US: ˈɡʌ.vərn.ɪŋ]

lieutenant◼◻◻ noun
[UK: lef.ˈte.nənt] [US: luː.ˈte.nənt]

protector◼◻◻ noun
[UK: prə.ˈtek.tə(r)] [US: prə.ˈtek.tər]

regent◼◻◻ noun
[UK: ˈriː.dʒənt] [US: ˈriː.dʒənt]

ruling◼◻◻ noun
[UK: ˈruːl.ɪŋ] [US: ˈruːl.ɪŋ]

steering◼◻◻ adjective
[UK: ˈstɪər.ɪŋ] [US: ˈstɪr.ɪŋ]

eparch noun
[UK: ˈepɑːk] [US: ˈepɑːrk]

ethnarch noun
[UK: ˈeθnɑːk] [US: ˈeθnɑːrk]

nazim noun
[UK: nˈazɪm] [US: nˈæzᵻm]

proconsul noun
[UK: ˌprəʊˈk.ɒn.sl̩] [US: ˌproʊˈk.ɒn.sl̩]

kormányzó (Indiában és mohamedán államokban) főnév

hakeem noun
[UK: hɑːˈk.iːm] [US: hɑːˈk.iːm]

hakim noun
[UK: haˈkiːm] [US: haˈkiːm]

kormányzó helyettes

deputy-governor[UK: ˈde.pjʊ.ti ˈɡʌ.və.nə(r)] [US: ˈde.pjə.ti ˈɡʌ.vər.nər]

kormányzó testület

governing body[UK: ˈɡʌv.n̩.ɪŋ ˈbɒ.di] [US: ˈɡʌ.vərn.ɪŋ ˈbɑː.di]

kormányzóhelyettes főnév

vice-regent noun
[UK: vaɪs ˈriː.dʒənt] [US: ˈvaɪs ˈriː.dʒənt]

kormányzói melléknév
US

gubernatorial◼◼◼ adjective
[UK: ˌɡuː.bə.nə.ˈtɔː.riəl] [US: ɡuː.bər.nə.ˈtɔː.riəl]

kormányzói palota főnév

governorate noun
[UK: ɡˈʌvənərˌeɪt] [US: ɡˈʌvɚnɚrˌeɪt]

kormányzói tisztség főnév

governorate noun
[UK: ɡˈʌvənərˌeɪt] [US: ɡˈʌvɚnɚrˌeɪt]

kormányzópárt és az ellenzék

ins and outs[UK: ɪnz ənd ˈaʊts] [US: ˈɪnz ænd ˈaʊts]

the ins and outs[UK: ðə ɪnz ənd ˈaʊts] [US: ðə ˈɪnz ænd ˈaʊts]

kormányzóra vonatkozó melléknév

vicegeral adjective
[UK: vˈaɪsdʒərəl] [US: vˈaɪsdʒɚrəl]

kormányzóság főnév

governorate◼◼◼ noun
[UK: ɡˈʌvənərˌeɪt] [US: ɡˈʌvɚnɚrˌeɪt]

guberniya

regence noun
[UK: rˈiːdʒəns] [US: rˈiːdʒəns]

regency noun
[UK: ˈriː.dʒən.si] [US: ˈriː.dʒən.si]

regentship noun
[UK: ˈriːʤəntʃɪp ] [US: ˈriʤəntʃɪp ]

vicegerency noun
[UK: vˈaɪsdʒərənsi] [US: vˈaɪsdʒɚrənsi]

kormányzóság (állás) főnév

governorship◼◼◼ noun
[UK: ˈɡə.vərn.ərˌ.ʃɪp] [US: ˈɡə.vər.nər.ˌʃɪp]

kormányzóválasztás melléknév

gubernatorial◼◼◼ adjective
[UK: ˌɡuː.bə.nə.ˈtɔː.riəl] [US: ɡuː.bər.nə.ˈtɔː.riəl]

alkormányzó főnév

lieutenant-governor◼◼◼ noun
[UK: lef.ˈte.nənt ˈɡʌ.və.nə(r)] [US: luː.ˈte.nənt ˈɡʌ.vər.nər]

vice-governor◼◼◻ noun
[UK: vaɪs ˈɡʌ.və.nə(r)] [US: ˈvaɪs ˈɡʌ.vər.nər]

sub-governor noun
[UK: sʌb ˈɡʌ.və.nə(r)] [US: ˈsəb ˈɡʌ.vər.nər]

vice-regent noun
[UK: vaɪs ˈriː.dʒənt] [US: ˈvaɪs ˈriː.dʒənt]

angliai grófság kormányzója

lord-lieutenant[UK: lɔːd lef.ˈte.nənt] [US: ˈlɔːrd luː.ˈte.nənt]

kormányzó főnév

governor general◼◼◼ noun
[UK: ˈɡʌ.və.nə(r) ˈdʒen.r̩əl] [US: ˈɡʌ.vər.nər ˈdʒen.r̩əl]

governor-general◼◼◼ noun
[UK: ˈɡʌ.və.nə(r) ˈdʒen.r̩əl] [US: ˈɡʌ.vər.nər ˈdʒen.r̩əl]

kormányzósági terület

government-general[UK: ˈɡʌ.vən.mənt ˈdʒen.r̩əl] [US: ˈɡʌ.vər.mənt ˈdʒen.r̩əl]

hosszú szárú kormányzótoll főnév
áll

rectrix noun
[UK: rˈektrɪks] [US: rˈektrɪks]

jószágkormányzó főnév

vidame noun
[UK: vˈɪdeɪm] [US: vˈɪdeɪm]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies