Ungarsk-engelsk ordbok »

kirándulást tesz betyr engelsk

UngarskEngelsk
kirándulást tesz

go for a picnic[UK: ɡəʊ fɔː(r) ə ˈpɪk.nɪk] [US: ˈɡoʊ ˈfɔːr ə ˈpɪk.ˌnɪk]

go for a trip[UK: ɡəʊ fɔː(r) ə trɪp] [US: ˈɡoʊ ˈfɔːr ə ˈtrɪp]

go on a trip[UK: ɡəʊ ɒn ə trɪp] [US: ˈɡoʊ ɑːn ə ˈtrɪp]

have a picnic[UK: həv ə ˈpɪk.nɪk] [US: həv ə ˈpɪk.ˌnɪk]

jaunt[UK: dʒɔːnt] [US: ˈdʒɒnt]

mate a trip[UK: meɪt ə trɪp] [US: ˈmeɪt ə ˈtrɪp]

spend a day in the country[UK: spend ə deɪ ɪn ðə ˈkʌntr.i] [US: ˈspend ə ˈdeɪ ɪn ðə ˈkʌntr.i]

take a trip[UK: teɪk ə trɪp] [US: ˈteɪk ə ˈtrɪp]

hajókirándulást tesz

go on the water[UK: ɡəʊ ɒn ðə ˈwɔː.tə(r)] [US: ˈɡoʊ ɑːn ðə ˈwɒ.tər]

rövid autókirándulást tesz

go for a drive[UK: ɡəʊ fɔː(r) ə draɪv] [US: ˈɡoʊ ˈfɔːr ə ˈdraɪv]

vidéki kirándulást tesz

spend a day in the country[UK: spend ə deɪ ɪn ðə ˈkʌntr.i] [US: ˈspend ə ˈdeɪ ɪn ðə ˈkʌntr.i]

vízi kirándulást tesz

go on the water[UK: ɡəʊ ɒn ðə ˈwɔː.tə(r)] [US: ˈɡoʊ ɑːn ðə ˈwɒ.tər]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk