Ungarsk-engelsk ordbok » kétértelműség betyr engelsk

UngarskEngelsk
kétértelműség főnév

ambiguity◼◼◼ noun
[UK: ˌæm.bɪ.ˈɡjuːə.ti] [US: ˌæm.bɪ.ˈɡjuːə.ti]

ambiguousness noun
[UK: æm.ˈbɪ.ɡjuə.snəs] [US: æm.ˈbɪ.ɡjuə.snəs]

amphibology noun
[UK: ˌæm.fɪ.ˈbɒ.lə.dʒɪ] [US: ˌæm.fə.ˈbɑː.lə.dʒiː]

equivocality noun
[UK: ɪkwˌɪvəkˈalɪti] [US: ɪkwˌɪvəkˈælɪɾi]

equivoque noun
[UK: ˈe.kwɪ.vəʊk] [US: ˈe.kwəˌvoʊk]

prevarication noun
[UK: prɪ.ˌvæ.rɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: prɪ.ˌvæ.rɪˈk.eɪʃ.n̩]

suggestiveness noun
[UK: səɡ.ˈdʒe.stɪv.nəs] [US: səg.ˈdʒe.stɪv.nəs]

sikamlós kétértelműség főnév

double-entendre noun
[UK: ˈdʌb.l̩ anˈtɑːn.drə] [US: ˈdʌb.l̩ anˈtɑːn.drə]

szándékos kétértelműség főnév

dilogy noun
[UK: dˈaɪlədʒi] [US: dˈaɪlədʒi]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies