Ungarsk-engelsk ordbok »

kényelmetlen betyr engelsk

UngarskEngelsk
kényelmetlen melléknév

uncomfortable◼◼◼ adjective
[UK: ʌnˈk.ʌmf.təb.l̩] [US: ʌnˈk.əm.fər.təb.l̩]

awkward◼◼◻ adjective
[UK: ˈɔː.kwəd] [US: ˈɑː.kwərd]

inconvenient◼◼◻ adjective
[UK: ˌɪnk.ən.ˈviː.nɪənt] [US: ˌɪnk.ən.ˈviː.njənt]

uneasy◼◼◻ adjective
[UK: ʌn.ˈiː.zi] [US: ʌ.ˈniː.zi]

cramped◼◻◻ adjective
[UK: kræmpt] [US: ˈkræmpt]

rough◼◻◻ adjective
[UK: rʌf] [US: ˈrəf]

cumbersome◼◻◻ adjective
[UK: ˈkʌm.bə.səm] [US: ˈkʌm.bər.səm]

comfortless◼◻◻ adjective
[UK: ˈkʌm.fət.ləs] [US: ˈkʌm.fət.ləs]

cramp◼◻◻ adjective
[UK: kræmp] [US: ˈkræmp]

cumbrous adjective
[UK: ˈkʌm.brəs] [US: ˈkʌm.brəs]

discomfortable adjective
[UK: dɪsˈkʌmfətəbl ] [US: dɪˈskʌmfərtəbl ]

easeless adjective
[UK: ˈiːzləs ] [US: ˈizləs ]

kényelmetlen hely (pellengér) főnév

little-ease noun
[UK: ˈlɪt.l̩ iːz] [US: ˈlɪt.l̩ ˈiːz]

kényelmetlen helyzetbe hoz ige

disaccommodate verb
[UK: dˌɪsəkˈɒmədˌeɪt] [US: dˌɪsəkˈɑːmədˌeɪt]

kényelmetlen helyzetben talál vkt

catch somebody bending[UK: kætʃ ˈsʌm.bə.di ˈbend.ɪŋ] [US: ˈkætʃ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈbend.ɪŋ]

kényelmetlen helyzetben ül

sit in an uncomfortable position[UK: sɪt ɪn ən ʌnˈk.ʌmf.təb.l̩ pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˈsɪt ɪn ˈæn ʌnˈk.əm.fər.təb.l̩ pə.ˈzɪʃ.n̩]

kényelmetlen probléma

hot potato[UK: hɒt pə.ˈteɪ.təʊ] [US: hɑːt pə.ˈteɪˌto.ʊ]

kényelmetlenség főnév

inconvenience◼◼◼ noun
[UK: ˌɪnk.ən.ˈviː.nɪəns] [US: ˌɪnk.ən.ˈviː.njəns]

discomfort◼◼◼ noun
[UK: dɪs.ˈkʌmf.ət] [US: dɪs.ˈkʌmf.ərt]

nuisance◼◻◻ noun
[UK: ˈnjuːsns] [US: ˈnuː.səns]

unease◼◻◻ noun
[UK: ʌn.ˈiːz] [US: ʌ.ˈniːz]

encumbrance◼◻◻ noun
[UK: ɪnˈk.ʌm.brəns] [US: ɪnˈk.ʌm.brəns]

discommodity noun
[UK: ˌdɪ.skə.ˈmɒ.dɪ.tɪ] [US: dɪ.skə.ˈmɑː.dɪ.tiː]

fash◼◼◻ noun
[UK: fæʃ] [US: fæʃ]

incommodity noun
[UK: ɪnkəmˈɒdɪti] [US: ɪnkəmˈɑːdɪɾi]

incumbrance noun
[UK: ɪnkˈʌmbrəns] [US: ɪnkˈʌmbrəns]

troublesomeness noun
[UK: ˈtrʌblsəmnəs ] [US: ˈtrʌbəlsəmnəs ]

kényelmetlenséget okoz ige

disaccommodate verb
[UK: dˌɪsəkˈɒmədˌeɪt] [US: dˌɪsəkˈɑːmədˌeɪt]

discommode verb
[UK: ˌdɪs.kə.ˈməʊd] [US: ˌdɪs.kəˈmoʊd]

kényelmetlenül

feel uncomfortable◼◼◼ adjective
[UK: fiːl ʌnˈk.ʌmf.təb.l̩] [US: ˈfiːl ʌnˈk.əm.fər.təb.l̩]

uneasily◼◼◻ adverb
[UK: ʌn.ˈiː.zɪ.li] [US: ʌ.ˈniː.zə.li]

uncomfortably◼◼◻ adverb
[UK: ʌnˈk.ʌm.fə.tə.bli] [US: ʌnˈk.əmf.tə.bli]

inconveniently adverb
[UK: ˌɪnk.ən.ˈviː.nɪənt.li] [US: ˌɪnk.ən.ˈviː.nɪənt.li]

kényelmetlenül él

rough it◼◼◼[UK: rʌf ɪt] [US: ˈrəf ˈɪt]

kényelmetlenül érzi magát

feel uncomfortable◼◼◼ verb
[UK: fiːl ʌnˈk.ʌmf.təb.l̩] [US: ˈfiːl ʌnˈk.əm.fər.təb.l̩]

be uncomfortable◼◻◻ verb
[UK: bi ʌnˈk.ʌmf.təb.l̩] [US: bi ʌnˈk.əm.fər.təb.l̩]

be ill at ease[UK: bi ɪl ət iːz] [US: bi ˈɪl ət ˈiːz]

feel ill at ease[UK: fiːl ɪl ət iːz] [US: ˈfiːl ˈɪl ət ˈiːz]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk