Ungarsk-engelsk ordbok »

jelentkezés betyr engelsk

UngarskEngelsk
jelentkezés főnév

application [applications]◼◼◼ noun
[UK: ˌæ.plɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌæ.pləˈk.eɪʃ.n̩]

checking◼◻◻ noun
[UK: ˈtʃekɪŋ] [US: ˈtʃekɪŋ]

registration [registrations]◼◻◻ noun
[UK: ˌre.dʒɪ.ˈstreɪʃ.n̩] [US: ˌre.dʒə.ˈstreɪʃ.n̩]

appearance [appearances] noun
[UK: ə.ˈpɪə.rəns] [US: ə.ˈpɪ.rəns]

turnout [turnouts] noun
[UK: ˈtɜː.naʊt] [US: ˈtɝː.ˌnɑːwt]

check-in noun
[UK: tʃek ɪn] [US: ˈtʃek ɪn]

emergence [emergences] noun
[UK: ɪ.ˈmɜː.dʒəns] [US: ˌɪ.ˈmɝː.dʒəns]

reassertion noun
[UK: ˌriːə.ˈsɜːt] [US: ˌriə.ˈsɝː.ʃən]

registry [registries] noun
[UK: ˈre.dʒɪ.stri] [US: ˈre.dʒə.stri]

turn-out [turn-outs] noun
[UK: tɜːn ˈaʊt] [US: ˈtɝːn ˈaʊt]

jelentkezési határidő

check-in time[UK: tʃek ɪn ˈtaɪm] [US: ˈtʃek ɪn ˈtaɪm]

jelentkezési lap

application form◼◼◼ noun
[UK: ˌæ.plɪˈk.eɪʃ.n̩ ˈfɔːm] [US: ˌæ.pləˈk.eɪʃ.n̩ ˈfɔːrm]

entry-form[UK: ˈen.tri ˈfɔːm] [US: ˈen.tri ˈfɔːrm]

jelentkezési ív

application form◼◼◼[UK: ˌæ.plɪˈk.eɪʃ.n̩ ˈfɔːm] [US: ˌæ.pləˈk.eɪʃ.n̩ ˈfɔːrm]

bejelentkezés

log in◼◼◼ verb
[UK: lɒɡ ɪn] [US: lɔːɡ ɪn]

registration [registrations]◼◼◻ noun
[UK: ˌre.dʒɪ.ˈstreɪʃ.n̩] [US: ˌre.dʒə.ˈstreɪʃ.n̩]

check-in◼◼◻ noun
[UK: tʃek ɪn] [US: ˈtʃek ɪn]

registry [registries]◼◻◻ noun
[UK: ˈre.dʒɪ.stri] [US: ˈre.dʒə.stri]

log on◼◻◻ verb
[UK: lɒɡ ɒn] [US: lɔːɡ ɑːn]

bejelentkezés (webhelyre) főnév

login [logins]◼◼◼ noun
[UK: lɒɡ.ˈɪn] [US: lɒɡ.ˈɪn]

bejelentkezés 40 perccel indulás előtt

check-in closes 40 minutes before departure[UK: tʃek ɪn ˈkləʊ.zɪz ˈmɪ.nɪts bɪ.ˈfɔː(r) dɪ.ˈpɑː.tʃə(r)] [US: ˈtʃek ɪn ˈkloʊ.zɪz ˈmɪ.nəts bɪ.ˈfɔːr də.ˈpɑːr.tʃər]

egyszeri bejelentkezés

single sign on

előre bejelentkezés

advance announcement[UK: əd.ˈvɑːns ə.ˈnaʊn.smənt] [US: əd.ˈvæns ə.ˈnaʊn.smənt]

advance notification[UK: əd.ˈvɑːns ˌnəʊ.tɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: əd.ˈvæns ˌnoʊ.tɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩]

advance reservation[UK: əd.ˈvɑːns ˌre.zə.ˈveɪʃ.n̩] [US: əd.ˈvæns ˌre.zər.ˈveɪʃ.n̩]

booking [bookings] noun
[UK: ˈbʊkɪŋ] [US: ˈbʊkɪŋ]

ismételt jelentkezés

reassertation[UK: rˌiːəsətˈeɪʃən] [US: rˌiːəsɚtˈeɪʃən]

Kaphatok egy jelentkezési lapot?

Could I have an application form?[UK: kʊd ˈaɪ həv ən ˌæ.plɪˈk.eɪʃ.n̩ ˈfɔːm] [US: ˈkʊd ˈaɪ həv ˈæn ˌæ.pləˈk.eɪʃ.n̩ ˈfɔːrm]

Kijelentkezés főnév

log out noun
[UK: lɒɡ ˈaʊt] [US: lɔːɡ ˈaʊt]

kijelentkezés

checkout [checkouts]◼◼◼ noun
[UK: ˈtʃek.aʊt] [US: ˈtʃeˌk.ɑːwt]

log off◼◻◻ verb
[UK: lɒɡ ɒf] [US: lɔːɡ ˈɒf]

sign off◼◻◻ noun
[UK: saɪn ɒf] [US: ˈsaɪn ˈɒf]

check-out [check-outs] noun
[UK: tʃek ˈaʊt] [US: ˈtʃek ˈaʊt]

kijelentkezés (weboldalról) főnév

logout◼◼◼ noun
[UK: lˈɒɡaʊt] [US: lˈɑːɡaʊt]

kijelentkezés ideje főnév

checkout [checkouts] noun
[UK: ˈtʃek.aʊt] [US: ˈtʃeˌk.ɑːwt]

kijelentkezési lap

deregistration form[UK: diːrˌedʒɪstrˈeɪʃən fˈɔːm] [US: diːrˌedʒɪstrˈeɪʃən fˈɔːrm]

Küldene nekem egy jelentkezési lapot?

Could you send me an application form?[UK: kʊd juː send miː ən ˌæ.plɪˈk.eɪʃ.n̩ ˈfɔːm] [US: ˈkʊd ˈjuː ˈsend ˈmiː ˈæn ˌæ.pləˈk.eɪʃ.n̩ ˈfɔːrm]

rendőrségi bejelentkezés

police registration[UK: pə.ˈliːs ˌre.dʒɪ.ˈstreɪʃ.n̩] [US: pə.ˈliːs ˌre.dʒə.ˈstreɪʃ.n̩]

szövődmény jelentkezése (neopathia)

neopathy[UK: niːˈəʊpəθi] [US: niːˈoʊpəθi]

tavasz első jelentkezése

first flush of spring[UK: ˈfɜːst flʌʃ əv sprɪŋ] [US: ˈfɝːst ˈfləʃ əv ˈsprɪŋ]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk