Ungarsk-engelsk ordbok » határozatlanság betyr engelsk

UngarskEngelsk
határozatlanság főnév

incertitude◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈsɜː.tɪ.tjuːd] [US: ɪn.ˈsɝː.tɪ.tjuːd]

indecision◼◼◼ noun
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈsɪʒ.n̩] [US: ˌɪn.də.ˈsɪʒ.n̩]

infirmity◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˈfɜː.mɪ.ti] [US: ˌɪn.ˈfɝː.mə.ti]

irresoluteness◼◻◻ noun
[UK: ɪrˈezəlˌuːtnəs] [US: ɪrˈezəlˌuːtnəs]

irresolution◼◻◻ noun
[UK: ɪ.ˌre.zə.ˈluːʃ.n̩] [US: ɪ.ˌre.zə.ˈluːʃ.n̩]

debility of purpose noun
[UK: dɪ.ˈbɪ.lɪ.ti əv ˈpɜː.pəs] [US: də.ˈbɪ.lə.ti əv ˈpɝː.pəs]

hesitation noun
[UK: ˌhe.zɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌhe.zə.ˈteɪʃ.n̩]

indefinability noun
[UK: ˌɪndɪˌfaɪnəˈbɪlɪti ] [US: ɪndɪˌfaɪnəˈbɪlɪti ]

indefinitude noun
[UK: ɪndˈefɪnˌɪtjuːd] [US: ɪndˈefɪnˌɪɾuːd]

indetermination noun
[UK: ˌɪndɪtˌɜːmɪnˈeɪʃən] [US: ˌɪndɪtˌɜːmᵻnˈeɪʃən]

infirmity of purpose noun
[UK: ɪn.ˈfɜː.mɪ.ti əv ˈpɜː.pəs] [US: ˌɪn.ˈfɝː.mə.ti əv ˈpɝː.pəs]

obscureness noun
[UK: əbˈskjʊənəs ] [US: əbˈskjʊrnəs ]

shilly-shally noun
[UK: ˈʃɪ.lɪ.ˌʃæ.lɪ] [US: ˌʃæ.liː]

shilly-shelly noun
[UK: ʃˈɪliʃˈeli] [US: ʃˈɪlɪʃˈeli]

vagueness noun
[UK: ˈveɪɡ.nəs] [US: ˈveɪɡ.nəs]

weak-kneedness noun
[UK: wiːk] [US: ˈwiːk]

wobbliness noun
[UK: ˈwɒblɪnəs ] [US: ˈwɑbəlɪnəs ]

határozatlansági reláció

uncertainty principle[UK: ʌn.ˈsɜːtn.ti ˈprɪn.səp.l̩] [US: ʌn.ˈsɝː.tən.ti ˈprɪn.səp.l̩]

beteges határozatlanság főnév
orv

irresoluteness noun
[UK: ɪrˈezəlˌuːtnəs] [US: ɪrˈezəlˌuːtnəs]

Heisenberg-féle határozatlansági elv

Heisenberg uncertainty principle

meghatározatlanság főnév

indeterminacy noun
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈtɜː.mɪ.nə.si] [US: ˌɪn.dɪ.ˈtɝː.mɪ.nə.si]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies