Ungarsk-engelsk ordbok »

gyalogol betyr engelsk

UngarskEngelsk
gyalogol

walk [walked, walked, walking, walks]◼◼◼ verb
[UK: wɔːk] [US: ˈwɑːk]

hike [hiked, hiked, hiking, hikes]◼◼◻ verb
[UK: haɪk] [US: ˈhaɪk]

march [marched, marched, marching, marches]◼◻◻ verb
[UK: mɑːtʃ] [US: ˈmɑːrtʃ]

hoof it◼◻◻ verb
[UK: huːf ɪt] [US: ˈhuːf ˈɪt]

go on foot◼◻◻ verb
[UK: ɡəʊ ɒn fʊt] [US: ˈɡoʊ ɑːn ˈfʊt]

stroll [strolled, strolled, strolling, strolls]◼◻◻ verb
[UK: strəʊl] [US: stroʊl]

leg [legs]◼◻◻ noun
[UK: leɡ] [US: ˈleɡ]

pad [padded, padded, padding, pads] verb
[UK: pæd] [US: ˈpæd]

chase the sun verb
[UK: tʃeɪs ðə sʌn] [US: ˈtʃeɪs ðə ˈsən]

come on shanks' mare verb
[UK: kʌm ɒn] [US: ˈkəm ɑːn]

come on shanks' pony verb
[UK: kʌm ɒn] [US: ˈkəm ɑːn]

foot it verb
[UK: fʊt ɪt] [US: ˈfʊt ˈɪt]

go on shanks' mare verb
[UK: ɡəʊ ɒn] [US: ˈɡoʊ ɑːn]

go on shanks' pony verb
[UK: ɡəʊ ɒn] [US: ˈɡoʊ ɑːn]

pad it verb
[UK: pæd ɪt] [US: ˈpæd ˈɪt]

pad the hoof verb
[UK: pæd ðə huːf] [US: ˈpæd ðə ˈhuːf]

pad the road verb
[UK: pæd ðə rəʊd] [US: ˈpæd ðə roʊd]

ride on shanks' mare verb
[UK: raɪd ɒn] [US: ˈraɪd ɑːn]

ride on shanks' pony verb
[UK: raɪd ɒn] [US: ˈraɪd ɑːn]

gyalogol (átv) főnév

hoof [hooves]◼◼◼ noun
[UK: huːf] [US: ˈhuːf]

gyalogolva határozószó

on the wallaby track adverb
[UK: ɒn ðə ˈwɒ.lə.bi træk] [US: ɑːn ðə ˈwɑː.lə.bi ˈtræk]

belegyalogol vkibe

lay into somebody[UK: leɪ ˈɪn.tə ˈsʌm.bə.di] [US: ˈleɪ ˌɪn.ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

rip into somebody[UK: rɪp ˈɪn.tə ˈsʌm.bə.di] [US: ˈrɪp ˌɪn.ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

Tudsz tíz mérföldet gyalogolni?

Are you good for a ten-mile walking?[UK: ə(r) juː ɡʊd fɔː(r) ə ten maɪl ˈwɔːk.ɪŋ] [US: ˈɑːr ˈjuː ˈɡʊd ˈfɔːr ə ˈten ˈmaɪl ˈwɔːk.ɪŋ]

végiggyalogol ige

walk-up verb
[UK: wɔːk ʌp] [US: ˈwɑːk ʌp]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk