Ungarsk-engelsk ordbok » fura betyr engelsk

UngarskEngelsk
fura melléknév

strange◼◼◼ adjective
[UK: streɪndʒ] [US: ˈstreɪndʒ]

queer◼◼◻ adjective
[UK: kwɪə(r)] [US: ˈkwɪr]

rum◼◻◻ adjective
[UK: rʌm] [US: ˈrəm]

rummy adjective
[UK: ˈrʌ.mi] [US: ˈrʌ.mi]

whimsical adjective
[UK: ˈwɪm.zɪk.l̩] [US: ˈwɪm.zɪk.l̩]

fura alak

codger noun
[UK: ˈkɒ.dʒə(r)] [US: ˈkɒ.dʒər]

odd bod noun

odd fish[UK: ɒd fɪʃ] [US: ˈɑːd ˈfɪʃ]

queer body[UK: kwɪə(r) ˈbɒ.di] [US: ˈkwɪr ˈbɑː.di]

queer card[UK: kwɪə(r) kɑːd] [US: ˈkwɪr ˈkɑːrd]

queer cove[UK: kwɪə(r) kəʊv] [US: ˈkwɪr koʊv]

queer fish[UK: kwɪə(r) fɪʃ] [US: ˈkwɪr ˈfɪʃ]

spook[UK: spuːk] [US: ˈspuːk]

fura dolog

rum go

fura kinézésű slavu

rum-looking[UK: rʌm ˈlʊkɪŋ] [US: ˈrəm ˈlʊkɪŋ]

fura módon határozószó

quaintly adverb
[UK: ˈkweɪnt.li] [US: ˈkweɪnt.li]

fura pasas főnév

codger noun
[UK: ˈkɒ.dʒə(r)] [US: ˈkɒ.dʒər]

fura szerzet

queer cove[UK: kwɪə(r) kəʊv] [US: ˈkwɪr koʊv]

queer fish[UK: kwɪə(r) fɪʃ] [US: ˈkwɪr ˈfɪʃ]

fura szokás

strange habit[UK: streɪndʒ ˈhæ.bɪt] [US: ˈstreɪndʒ ˈhæ.bət]

fura trükköt csinál

take the odd trick[UK: teɪk ðə ɒd trɪk] [US: ˈteɪk ðə ˈɑːd ˈtrɪk]

furadék-kanál főnév

bailer noun
[UK: ˈbeɪ.lə(r)] [US: ˈbeɪ.lər]

furakodás főnév

squeezing noun
[UK: ˈskwiːz.ɪŋ] [US: ˈskwiːz.ɪŋ]

furakodik ige

squeeze◼◼◼ verb
[UK: skwiːz] [US: ˈskwiːz]

hustle◼◼◻ verb
[UK: ˈhʌs.l̩] [US: ˈhʌs.l̩]

crush verb
[UK: krʌʃ] [US: ˈkrəʃ]

cut the line verb
[UK: kʌt ðə laɪn] [US: ˈkət ðə ˈlaɪn]

shoulder verb
[UK: ˈʃəʊl.də(r)] [US: ˈʃoʊl.də(r)]

shove verb
[UK: ʃʌv] [US: ˈʃəv]

furakszik ige

worm verb
[UK: wɜːm] [US: ˈwɝːm]

Furalumit (ásv) főnév

Phuralumite noun
[UK: fjˈʊrəlˌuːmaɪt] [US: fjˈʊrəlˌuːmaɪt]

furán határozószó

furan◼◼◼ noun
[UK: fjˈʊərən] [US: fjˈʊrrən]

comically adverb
[UK: ˈkɒ.mɪk.l̩i] [US: ˈkɑː.mɪk.ə.li]

funny enough[UK: ˈfʌ.ni ɪ.ˈnʌf] [US: ˈfʌ.ni ə.ˈnəf]

quaintly adverb
[UK: ˈkweɪnt.li] [US: ˈkweɪnt.li]

furanóz főnév

furanose noun
[UK: fjˈʊərənˌəʊz] [US: fjˈʊrrənˌoʊz]

fúrás főnév

drilling◼◼◼ noun
[UK: ˈdrɪl.ɪŋ] [US: ˈdrɪl.ɪŋ]

bore◼◻◻ noun
[UK: bɔː(r)] [US: ˈbɔːr]

boring◼◻◻ noun
[UK: ˈbɔːr.ɪŋ] [US: ˈbɔːr.ɪŋ]

drill◼◻◻ noun
[UK: drɪl] [US: ˈdrɪl]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies