Ungarsk-engelsk ordbok »

elvágódik betyr engelsk

UngarskEngelsk
elvágódik ige

be chucked verb
[UK: bi tʃʌkt] [US: bi ˈtʃəkt]

be ploughed verb
[UK: bi plaʊd] [US: bi ˈplaʊd]

bump down verb
[UK: bʌmp daʊn] [US: ˈbəmp ˈdaʊn]

fall on one's face verb
[UK: fɔːl ɒn wʌnz feɪs] [US: ˈfɑːl ɑːn wʌnz ˈfeɪs]

get ploughed verb
[UK: ˈɡet plaʊd] [US: ˈɡet ˈplaʊd]

go sprawling verb
[UK: ɡəʊ ˈsprɔːl.ɪŋ] [US: ˈɡoʊ ˈsprɒl.ɪŋ]

have a fall verb
[UK: həv ə fɔːl] [US: həv ə ˈfɑːl]

measure one's length verb
[UK: ˈme.ʒə(r) wʌnz leŋθ] [US: ˈme.ʒər wʌnz ˈleŋkθ]

skew [skewed, skewed, skewing, skews] verb
[UK: skjuː] [US: ˈskjuː]

tumble [tumbled, tumbled, tumbling, tumbles] verb
[UK: ˈtʌm.bl̩] [US: ˈtʌm.bl̩]

egész hosszában elvágódik

go sprawling[UK: ɡəʊ ˈsprɔːl.ɪŋ] [US: ˈɡoʊ ˈsprɒl.ɪŋ]

teljes hosszában elvágódik

fall full length[UK: fɔːl fʊl leŋθ] [US: ˈfɑːl ˈfʊl ˈleŋkθ]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk