Ungarsk-engelsk ordbok » alkalmazkodás betyr engelsk

UngarskEngelsk
alkalmazkodás

adaptation◼◼◼ noun
[UK: ˌæ.dæp.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌæ.dəp.ˈteɪʃ.n̩]

adjustment◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈdʒʌst.mənt] [US: ə.ˈdʒəst.mənt]

conformity◼◼◻ noun
[UK: kən.ˈfɔː.mɪ.ti] [US: kən.ˈfɔːr.mə.ti]

accommodation◼◻◻ noun
[UK: ə.ˌkɒm.ə.ˈdeɪʃ.n̩] [US: ə.ˌkɑːm.ə.ˈdeɪʃ.n̩]

compliance◼◻◻ noun
[UK: kəm.ˈplaɪəns] [US: kəm.ˈplaɪəns]

deference◼◻◻ noun
[UK: ˈde.fə.rəns] [US: ˈde.fə.rəns]

pliancy◼◻◻ noun
[UK: ˈplaɪən.si] [US: ˈplaɪən.si]

conformation◼◻◻ noun
[UK: ˌkɒn.fɔː.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˌkɒn.fɔːr.ˈmeɪʃ.n̩]

acclimatization[UK: ə.ˌklaɪ.mə.taɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ə.ˌklaɪ.mə.taɪ.ˈzeɪʃ.n̩]

admission noun
[UK: əd.ˈmɪʃ.n̩] [US: æd.ˈmɪʃ.n̩]

conformability noun
[UK: kənˌfɔːməˈbɪlɪti ] [US: kənˌfɔrməˈbɪlɪti ]

conformism noun
[UK: kənˈfɔːmɪz(ə)m ] [US: kənˈfɔrmɪz(ə)m ]

pliableness noun
[UK: ˈplaɪəblnəs ] [US: ˈplaɪəbəlnəs ]

alkalmazkodás (személy) főnév

accommodation◼◼◼ noun
[UK: ə.ˌkɒm.ə.ˈdeɪʃ.n̩] [US: ə.ˌkɑːm.ə.ˈdeɪʃ.n̩]

alkalmazkodás (vmhez) főnév

conformance noun
[UK: kən.ˈfɔː.məns] [US: kən.ˈfɔːr.məns]

alkalmazkodási melléknév

accommodative adjective
[UK: əkˈɒmədətˌɪv] [US: əkˈɑːmədətˌɪv]

alkalmazkodásra képes melléknév

adaptive adjective
[UK: ə.ˈdæp.tɪv] [US: ə.ˈdæp.tɪv]

alkalmazkodásra képes (adaptabilis)

flexible (adaptable)[UK: ˈflek.səb.l̩] [US: ˈflek.səb.l̩]

alkalmazkodásra képtelen szem

static eye[UK: ˈstæ.tɪk aɪ] [US: ˈstæ.tɪk ˈaɪ]

hiányos alkalmazkodás főnév
biol

maladaptation noun
[UK: mˌalədəptˈeɪʃən] [US: mˌælədəptˈeɪʃən]

nem alkalmazkodás főnév

nonconformity noun
[UK: ˌnɒnk.ən.ˈfɔː.mɪ.ti] [US: ˌnɑːnk.ən.ˈfɔːr.mə.ti]

nem alkalmazkodás (előíráshoz)

non-compliance[UK: nɒn kəm.ˈplaɪəns] [US: ˈnɑːn kəm.ˈplaɪəns]

sötéthez való alkalmazkodás (szemé)

dark adaptation[UK: dɑːk ˌæ.dæp.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˈdɑːrk ˌæ.dəp.ˈteɪʃ.n̩]

újra alkalmazkodás főnév

readjustment◼◼◼ noun
[UK: ˌriːə.ˈdʒʌst.mənt] [US: riə.ˈdʒəst.mənt]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk