Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

varázs bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
varázs főnév

magic [magics]◼◼◼ noun
[UK: ˈmæ.dʒɪk] [US: ˈmæ.dʒɪk]

spell [spells]◼◼◻ noun
[UK: spel] [US: ˈspel]

charm [charms]◼◼◻ noun
[UK: tʃɑːm] [US: ˈtʃɑːrm]

mojo◼◻◻ noun
[UK: ˈmodʒəʊ] [US: ˈmodʒoʊ]

enchantment [enchantments]◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˈtʃɑːnt.mənt] [US: en.ˈtʃænt.mənt]

appeal [appeals]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈpiːl] [US: ə.ˈpiːl]

charisma [charismata]◼◻◻ noun
[UK: kə.ˈrɪz.mə] [US: kə.ˈrɪz.mə]

fascination [fascinations]◼◻◻ noun
[UK: ˌfæ.sɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˌfæ.sə.ˈneɪʃ.n̩]

lure [lures]◼◻◻ noun
[UK: lʊə(r)] [US: ˈlʊr]

attraction [attractions]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈtræk.ʃn̩] [US: ə.ˈtræk.ʃn̩]

appeal to◼◻◻ noun

allurement [allurements] noun
[UK: ə.ˈlʊə.mənt] [US: ə.ˈlʊə.mənt]

varázs főnév
US

glamor noun
[UK: ˈɡlæ.mə(r)] [US: ˈɡlæ.mər]

varázs főnév

blandishments noun
[UK: ˈblæn.dɪ.ʃmənts] [US: ˈblæn.dɪ.ʃmənts]

enthralment noun
[UK: ɪnˈθrɔːlmənt ] [US: ɛnˈθrɔlmənt ]

fairyhood noun
[UK: fˈeərihˌʊd] [US: fˈerɪhˌʊd]

inveiglement noun
[UK: ɪn.ˈviːɡl.mənt] [US: ɪn.ˈviːɡl.mənt]

personal magnetism noun
[UK: ˈpɜː.sən.l̩ ˈmæɡ.nɪ.tɪ.zəm] [US: ˈpɝː.sən.l̩ ˈmæɡ.nə.ˌtɪ.zəm]

seduction [seductions] noun
[UK: sɪ.ˈdʌk.ʃn̩] [US: sə.ˈdək.ʃn̩]

varázs (vad népeknél) főnév

medicine [medicines]◼◼◼ noun
[UK: ˈmed.sn̩] [US: ˈme.dəs.n̩]

varázsa (vmnek) főnév

prettiness noun
[UK: ˈprɪ.tɪ.nəs] [US: ˈprɪ.tɪ.nəs]

varázsa megkopik

stale[UK: steɪl] [US: ˈsteɪl]

varázsdió főnév

witch-hazel [witch-hazels] noun
[UK: wɪtʃ ˈheɪz.l̩] [US: ˈwɪtʃ ˈheɪz.l̩]

varázsdoboz kiugró alakkal főnév

jack-in-the-box [jacks-in-the-box]◼◻◻ noun
[UK: dʒæk ɪn ðə bɒks] [US: ˈdʒæk ɪn ðə ˈbɑːks]

varázserejű név

name to conjure with[UK: ˈneɪm tuː ˈkʌn.dʒə(r) wɪð] [US: ˈneɪm ˈtuː ˈkɑːn.dʒər wɪθ]

varázserő főnév

witchcraft◼◼◼ noun
[UK: ˈwɪtʃ.krɑːft] [US: ˈwɪʧ.ˌkræft]

magic power◼◼◻ noun

seducement noun
[UK: sɪˈdjuːsmənt ] [US: sɪˈdusmənt ]

varázsfa (Hamamelis virginiana) főnév

wych-hazel [wych-hazels] noun
[UK: wˈɪtʃhˈeɪzəl] [US: wˈɪtʃhˈeɪzəl]

varázsfal főnév

witch-hazel [witch-hazels] noun
[UK: wɪtʃ ˈheɪz.l̩] [US: ˈwɪtʃ ˈheɪz.l̩]

varázsfuvola főnév

magic flute◼◼◼ noun
[UK: ˈmæ.dʒɪk fluːt] [US: ˈmæ.dʒɪk ˈfluːt]

varázsgolyó főnév

vanishing ball noun
[UK: ˈvæ.nɪʃ.ɪŋ bɔːl] [US: ˈvæ.nɪʃ.ɪŋ ˈbɒl]

varázsgomba főnév

magic mushroom◼◼◼ noun
[UK: ˈmæ.dʒɪk ˈmʌ.ʃrʊm] [US: ˈmæ.dʒɪk ˈmʌ.ʃruːm]

varázshatású melléknév

act like magic adjective
[UK: ækt ˈlaɪk ˈmæ.dʒɪk] [US: ˈækt ˈlaɪk ˈmæ.dʒɪk]

varázsige főnév

spell [spells]◼◼◼ noun
[UK: spel] [US: ˈspel]

incantation [incantations]◼◼◻ noun
[UK: ˌɪnk.æn.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌɪnk.ən.ˈteɪʃ.n̩]

charm [charms]◼◻◻ noun
[UK: tʃɑːm] [US: ˈtʃɑːrm]

magic spell◼◻◻ noun
[UK: ˈmæ.dʒɪk spel] [US: ˈmæ.dʒɪk ˈspel]

magic word◼◻◻ noun
[UK: ˈmæ.dʒɪk ˈwɜːd] [US: ˈmæ.dʒɪk ˈwɝːd]

rune (poem, song functioning as a spell) [runes] noun
[UK: ruːn] [US: ruːn]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch