Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

sertés péra és csecsduzzanata bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
sertés péra és csecsduzzanata

VTSS (Vulva and Teat Swelling Syndroma of pigs)[UK: ˈvʌl.və ənd tiːt ˈswel.ɪŋ] [US: ˈvʌl.və ænd ˈtiːt ˈswel.ɪŋ]

You can find it in:

UngarischEnglisch