Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

saller bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
saller főnév

slap in the face noun
[UK: slæp ɪn ðə feɪs] [US: sˈlæp ɪn ðə ˈfeɪs]

tyre-repair plaster noun
[UK: ˈtaɪə(r) rɪ.ˈpeə(r) ˈplɑː.stə(r)] [US: ˈtaɪr rə.ˈper ˈplæ.stər]

vulcanizing patch for tyre-repairs noun
[UK: ˈvʌlk.ə.naɪz.ɪŋ pætʃ fɔː(r) ˈtaɪə(r) rɪ.ˈpeəz] [US: ˈvʌlk.ə.naɪz.ɪŋ ˈpætʃ ˈfɔːr ˈtaɪr rə.ˈperz]

You can find it in:

UngarischEnglisch