Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

megnéz bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
megnéz ige

look [looked, looked, looking, looks]◼◼◼ verb
[UK: lʊk] [US: ˈlʊk]

watch [watched, watched, watching, watches]◼◼◼ verb
[UK: wɒtʃ] [US: ˈwɑːtʃ]

visit [visited, visited, visiting, visits]◼◼◻ verb
[UK: ˈvɪ.zɪt] [US: ˈvɪ.zət]

view [viewed, viewed, viewing, views]◼◼◻ verb
[UK: vjuː] [US: ˈvjuː]

see [saw, seen, seeing, sees]◼◼◻ irregular verb
[UK: ˈsiː ˈsɔː ˈsiːn] [US: ˈsiː ˈsɔː ˈsiːn]

eye [eyed, eyed, eying, eyes]◼◼◻ verb
[UK: aɪ] [US: ˈaɪ]

attend [attended, attended, attending, attends]◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈtend] [US: ə.ˈtend]

survey [surveyed, surveyed, surveying, surveys]◼◻◻ verb
[UK: sə.ˈveɪ] [US: sər.ˈveɪ]

glom [glommed, glommed, glomming, gloms] verb
[UK: ɡlˈɒm] [US: ɡlˈɑːm]

i see verb
[UK: ˈaɪ ˈsiː] [US: ˈaɪ ˈsiː]

look at verb
[UK: lʊk ət] [US: ˈlʊk ət]

see over verb

take a look verb
[UK: teɪk ə lʊk] [US: ˈteɪk ə ˈlʊk]

take in verb
[UK: teɪk ɪn] [US: ˈteɪk ɪn]

megnéz főnév

eyeball [eyeballs]◼◻◻ noun
[UK: ˈaɪ.bɔːl] [US: ˈaɪ.ˌbɒl]

look up [look ups] noun
[UK: lʊk ʌp] [US: ˈlʊk ʌp]

megnéz (valamit) a szótárban ige

look something up in the dictionary verb
[UK: lʊk ˈsʌm.θɪŋ ʌp ɪn ðə ˈdɪk.ʃən.ri] [US: ˈlʊk ˈsʌm.θɪŋ ʌp ɪn ðə ˈdɪk.ʃə.ˌne.ri]

megnéz (valamit) ige

have a look at something verb
[UK: həv ə lʊk ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: həv ə ˈlʊk ət ˈsʌm.θɪŋ]

look into something verb
[UK: lʊk ˈɪn.tə ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈlʊk ˌɪn.ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

megnézett főnév

seen noun
[UK: ˈsiːn] [US: ˈsiːn]

Megnézhetem?

Can I have a look?[UK: kæn ˈaɪ həv ə lʊk] [US: ˈkæn ˈaɪ həv ə ˈlʊk]

megnézi a látnivalókat

see the sights◼◼◼[UK: ˈsiː ðə saɪts] [US: ˈsiː ðə ˈsaɪts]

megnézi a látnivalókat ige

sight-see verb
[UK: saɪt ˈsiː] [US: ˈsaɪt ˈsiː]
-, -, sight-seeing, -

megnézi a nevezetességeket

see the sights◼◼◼[UK: ˈsiː ðə saɪts] [US: ˈsiː ðə ˈsaɪts]

megnézi az időt

look at the time◼◼◼[UK: lʊk ət ðə ˈtaɪm] [US: ˈlʊk ət ðə ˈtaɪm]

megnézi az óráját

look at the time◼◼◼[UK: lʊk ət ðə ˈtaɪm] [US: ˈlʊk ət ðə ˈtaɪm]

megnézi egy hely látványosságait

see the lions of a place[UK: ˈsiː ðə ˈlaɪənz əv ə ˈpleɪs] [US: ˈsiː ðə ˈlaɪənz əv ə ˈpleɪs]

megnézi egy hely nevezetességeit

see the lions of a place[UK: ˈsiː ðə ˈlaɪənz əv ə ˈpleɪs] [US: ˈsiː ðə ˈlaɪənz əv ə ˈpleɪs]

megnézi valaki pulzusát

feel somebody's pulse[UK: fiːl ˈsəm.ˌbɑː.di pʌls] [US: ˈfiːl ˈsəm.ˌbɑː.di ˈpəls]

megnéznivaló főnév

sight-worthy noun
[UK: saɪt ˈwɜː.ði] [US: ˈsaɪt ˈwɝː.ði]

megnézte

have seen[UK: həv ˈsiːn] [US: həv ˈsiːn]

megnézés főnév

looking at noun

alaposan megnéz valakit

take a good look at somebody[UK: teɪk ə ɡʊd lʊk ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈteɪk ə ˈɡʊd ˈlʊk ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

egyben megnézni egy TV sorozatot, nem hetente

binge watching

elmehetnél megnézni ezt a filmet

you ought to go and see this film[UK: juː ˈɔːt tuː ɡəʊ ənd ˈsiː ðɪs fɪlm] [US: ˈjuː ˈɔːt ˈtuː ˈɡoʊ ænd ˈsiː ðɪs ˈfɪlm]

felületes megnézés főnév

look-see noun
[UK: lʊk ˈsiː] [US: ˈlʊk ˈsiː]

felületesen megnéz főnév

look-see noun
[UK: lʊk ˈsiː] [US: ˈlʊk ˈsiː]

Mi a legjobb mód megnézni a várost?

What's the best way of getting around the city?[UK: ˈwɒts ðə best ˈweɪ əv ˈɡet.ɪŋ ə.ˈraʊnd ðə ˈsɪ.ti] [US: ˈhwʌts ðə ˈbest ˈweɪ əv ˈɡet.ɪŋ ə.ˈraʊnd ðə ˈsɪ.ti]

Mikor tudná megnézni az ingatlant?

When would you be available to view the property?[UK: wen wʊd juː bi ə.ˈveɪ.ləb.l̩ tuː vjuː ðə ˈprɒ.pə.ti] [US: hwen ˈwʊd ˈjuː bi ə.ˈveɪ.ləb.l̩ ˈtuː ˈvjuː ðə ˈprɑː.pər.ti]

minden oldalról megnéz (valamit) ige

turn something over and over verb
[UK: tɜːn ˈsʌm.θɪŋ ˈəʊv.ə(r) ənd ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈtɝːn ˈsʌm.θɪŋ ˈoʊv.r̩ ænd ˈoʊv.r̩]

12