Ungarisch-Englisch Wörterbuch » kihangsúlyoz Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
kihangsúlyoz ige

emphasize◼◼◼ verb
[UK: ˈem.fə.saɪz] [US: ˈem.fə.ˌsaɪz]

stress◼◼◼ verb
[UK: stres] [US: ˈstres]

highlight◼◼◻ verb
[UK: ˈhaɪ.laɪt] [US: ˈhaɪ.ˌlaɪt]

enhance◼◻◻ verb
[UK: ɪn.ˈhɑːns] [US: en.ˈhæns]

underline◼◻◻ verb
[UK: ˌʌn.də.ˈlaɪn] [US: ˈʌn.dər.ˌlaɪn]

bring into relief verb
[UK: brɪŋ ˈɪn.tə rɪ.ˈliːf] [US: ˈbrɪŋ ˌɪn.ˈtuː rə.ˈliːf]

bring out verb
[UK: brɪŋ ˈaʊt] [US: ˈbrɪŋ ˈaʊt]

heighten verb
[UK: ˈhaɪt.n̩] [US: ˈhaɪt.n̩]

lay emphasis on verb
[UK: leɪ ˈem.fə.sɪs ɒn] [US: ˈleɪ ˈem.fə.ˌsɪs ɑːn]

overstress verb
[UK: ˌəʊvəˈstrɛs ] [US: ˌoʊvərˈstrɛs ]

punctuate verb
[UK: ˈpʌŋk.tʃʊeɪt] [US: ˈpʌŋk.tʃuː.ˌet]

set off verb
[UK: set ɒf] [US: ˈset ˈɒf]

underscore verb
[UK: ˌʌn.də.ˈskɔː(r)] [US: ˌʌn.dər.ˈskɔːr]

kihangsúlyoz (vmit) ige

bring something into relief verb
[UK: brɪŋ ˈsʌm.θɪŋ ˈɪn.tə rɪ.ˈliːf] [US: ˈbrɪŋ ˈsʌm.θɪŋ ˌɪn.ˈtuː rə.ˈliːf]

lay emphasis on something verb
[UK: leɪ ˈem.fə.sɪs ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈleɪ ˈem.fə.ˌsɪs ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

place emphasis on something verb
[UK: ˈpleɪs ˈem.fə.sɪs ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpleɪs ˈem.fə.ˌsɪs ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

throw something into relief verb
[UK: ˈθrəʊ ˈsʌm.θɪŋ ˈɪn.tə rɪ.ˈliːf] [US: ˈθroʊ ˈsʌm.θɪŋ ˌɪn.ˈtuː rə.ˈliːf]

kihangsúlyoz (vmt) ige

accentuate verb
[UK: ək.ˈsen.tʃueɪt] [US: ək.ˈsen.tʃuet]

kihangsúlyoz egy igaz negatív állítást (szóban)

by any stretch (of the imagination)

kihangsúlyozott

accentuated adjective
[UK: ək.ˈsen.tʃueɪ.tɪd] [US: æk.ˈsen.tʃə.ˌwe.təd]

stressed out

kihangsúlyozás főnév

accentuation noun
[UK: ək.ˌsen.tʃu.ˈeɪʃ.n̩] [US: ək.ˌsen.tʃu.ˈeɪʃ.n̩]

enhancement noun
[UK: ɪn.ˈhɑːn.smənt] [US: en.ˈhæn.smənt]

highlighting noun
[UK: ˈhaɪ.laɪt.ɪŋ] [US: ˈhaɪ.ˌlaɪt.ɪŋ]

külön kihangsúlyoz egy szempontot

press a point[UK: pres ə pɔɪnt] [US: ˈpres ə ˈpɔɪnt]

You can find it in:

UngarischEnglisch