Ungarisch-Englisch Wörterbuch » következtetés Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
következtetés főnév

conclusion◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈkluːʒ.n̩] [US: kən.ˈkluːʒ.n̩]

consequence◼◻◻ noun
[UK: ˈkɒn.sɪ.kwəns] [US: ˈkɑːn.sə.kwəns]

deduction◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈdʌk.ʃn̩] [US: də.ˈdək.ʃn̩]

inference◼◻◻ noun
[UK: ˈɪn.fə.rəns] [US: ˈɪn.fə.rəns]

come-off noun
[UK: kʌm ɒf] [US: ˈkəm ˈɒf]

derivation noun
[UK: ˌde.rɪ.ˈveɪʃ.n̩] [US: ˌde.rə.ˈveɪʃ.n̩]

eduction noun
[UK: iː.ˈdʌk.ʃən] [US: ɪ.ˈdʌk.ʃən]

illation noun
[UK: ɪ.ˈleɪ.ʃən] [US: ɪ.ˈleɪ.ʃən]

induction noun
[UK: ɪn.ˈdʌk.ʃn̩] [US: ˌɪn.ˈdək.ʃn̩]

ratiocination noun
[UK: ˌræ.tɪ.ˌɒ.sɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˌræ.tɪ.ˌɒ.sɪ.ˈneɪʃ.n̩]

resultate noun
[UK: rɪzˈʌlteɪt] [US: rɪzˈʌlteɪt]

syllogism noun
[UK: ˈsɪ.lə.dʒɪ.zəm] [US: ˈsɪ.lə.dʒɪ.zəm]

következtetések főnév

findings◼◼◼ noun
[UK: ˈfaɪn.dɪŋz] [US: ˈfaɪn.dɪŋz]

következtetésre jut

conclude[UK: kən.ˈkluːd] [US: kən.ˈkluːd]

következtetést levon

draw the inference[UK: drɔː ðə ˈɪn.fə.rəns] [US: ˈdrɒ ðə ˈɪn.fə.rəns]

arra a következtetésre jutottam

I gathered from the papers[UK: ˈaɪ ˈɡæ.ðəd frəm ðə ˈpeɪ.pəz] [US: ˈaɪ ˈɡæ.ðərd frəm ðə ˈpeɪ.pərz]

elhamarkodja a következtetést

jump to a conclusion[UK: dʒʌmp tuː ə kən.ˈkluːʒ.n̩] [US: ˈdʒəmp ˈtuː ə kən.ˈkluːʒ.n̩]

elhamarkodott következtetéseket von le

rush to conclusions[UK: rʌʃ tuː kən.ˈkluːʒ.n̩z] [US: ˈrəʃ ˈtuː kən.ˈkluːʒ.n̩z]

előtételből nem következő következtetés

non sequitur[UK: nɒn ˈse.kwə.tə(r)] [US: ˈnɑːn ˈse.kwə.tər]

félrevezető következtetés főnév

misconclusion noun
[UK: mɪskənklˈuːʒən] [US: mɪskənklˈuːʒən]

hibás következtetés

misconclusion noun
[UK: mɪskənklˈuːʒən] [US: mɪskənklˈuːʒən]

non sequitur[UK: nɒn ˈse.kwə.tə(r)] [US: ˈnɑːn ˈse.kwə.tər]

induktív (következtetés) melléknév

inductive◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈdʌk.tɪv] [US: ɪn.ˈdʌk.tɪv]

közvetett következtetés

mediate inference[UK: ˈmiː.dɪeɪt ˈɪn.fə.rəns] [US: ˈmiː.di.ˌet ˈɪn.fə.rəns]

külsőből való jellemkövetkeztetés (physiognomia) főnév

physiognomy noun
[UK: ˌfɪ.zɪ.ˈɒ.nə.mi] [US: ˌfɪ.zɪ.ˈɒ.nə.mi]

levon egy következtetést

draw a conclusion[UK: drɔː ə kən.ˈkluːʒ.n̩] [US: ˈdrɒ ə kən.ˈkluːʒ.n̩]

levon egy következtetést (vmiből)

draw a conclusion from (sg)

reach a conclusion from something

levonja a következtetést

jump to a conclusion[UK: dʒʌmp tuː ə kən.ˈkluːʒ.n̩] [US: ˈdʒəmp ˈtuː ə kən.ˈkluːʒ.n̩]

levonja a következtetést (átv)

put two and two together[UK: ˈpʊt ˈtuː ənd ˈtuː tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈpʊt ˈtuː ænd ˈtuː tə.ˈɡe.ðər]

logikus következtetés főnév

discursiveness noun
[UK: dɪ.ˈskɜː.sɪv.nəs] [US: dɪ.ˈskɝː.sɪv.nəs]

logikátlan következtetés főnév

paralogism noun
[UK: pə.ˈræ.lə.dʒɪzm] [US: pə.ˈræ.lʌ.ˌdʒɪ.zəm]

lánckövetkeztetés főnév

consecution noun
[UK: ˌkɒn.sɪ.ˈkjuː.ʃən] [US: kɑːn.sə.ˈkjuː.ʃən]

sorites noun
[UK: səʊ.ˈraɪ.tiːz] [US: soʊ.ˈraɪ.tiːz]

szabályos következtetés útján történő melléknév

syllogistic adjective
[UK: ˌsɪ.lə.ˈdʒɪ.stɪk] [US: ˌsɪ.lə.ˈdʒɪ.stɪk]

téves következtetés főnév

fallacy noun
[UK: ˈfæ.lə.si] [US: ˈfæ.lə.si]

misconclusion noun
[UK: mɪskənklˈuːʒən] [US: mɪskənklˈuːʒən]

paralogism noun
[UK: pə.ˈræ.lə.dʒɪzm] [US: pə.ˈræ.lʌ.ˌdʒɪ.zəm]

túl gyorsan levonja a következtetést

jump to a conclusion[UK: dʒʌmp tuː ə kən.ˈkluːʒ.n̩] [US: ˈdʒəmp ˈtuː ə kən.ˈkluːʒ.n̩]

végső következtetésképpen

when all comes to all[UK: wen ɔːl kʌmz tuː ɔːl] [US: hwen ɔːl ˈkəmz ˈtuː ɔːl]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies