Ungarisch-Englisch Wörterbuch » következmények Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
következmények

consequences◼◼◼[UK: ˈkɒn.sɪ.kwən.sɪz] [US: ˈkɑːn.sə.ˌkwen.səz]

következményeképpen

subsequent upon[UK: ˈsʌb.sɪ.kwənt ə.ˈpɒn] [US: ˈsʌb.sə.kwənt ə.ˈpɑːn]

fontos következményekkel járó melléknév

consequential adjective
[UK: ˌkɒn.sɪ.ˈkwen.ʃl̩] [US: ˌkɑːn.sə.ˈkwen.tʃl̩]

szembenéz a következményekkel

face the consequences[UK: feɪs ðə ˈkɒn.sɪ.kwən.sɪz] [US: ˈfeɪs ðə ˈkɑːn.sə.ˌkwen.səz]

put up with the consequences[UK: ˈpʊt ʌp wɪð ðə ˈkɒn.sɪ.kwən.sɪz] [US: ˈpʊt ʌp wɪθ ðə ˈkɑːn.sə.ˌkwen.səz]

take the consequences[UK: teɪk ðə ˈkɒn.sɪ.kwən.sɪz] [US: ˈteɪk ðə ˈkɑːn.sə.ˌkwen.səz]

súlyos következményekkel járó

big with consequences[UK: bɪɡ wɪð ˈkɒn.sɪ.kwən.sɪz] [US: ˈbɪɡ wɪθ ˈkɑːn.sə.ˌkwen.səz]

pregnant with consequences[UK: ˈpreɡ.nənt wɪð ˈkɒn.sɪ.kwən.sɪz] [US: ˈpreɡ.nənt wɪθ ˈkɑːn.sə.ˌkwen.səz]

veszélyes következményekkel járhat

have teeth in it[UK: həv tiːθ ɪn ɪt] [US: həv ˈtiːθ ɪn ˈɪt]

viseli a következményeket

face the consequences[UK: feɪs ðə ˈkɒn.sɪ.kwən.sɪz] [US: ˈfeɪs ðə ˈkɑːn.sə.ˌkwen.səz]

hold the sack[UK: həʊld ðə sæk] [US: hoʊld ðə ˈsæk]

pay the piper[UK: peɪ ðə ˈpaɪ.pə(r)] [US: ˈpeɪ ðə ˈpaɪ.pər]

put up with the consequences[UK: ˈpʊt ʌp wɪð ðə ˈkɒn.sɪ.kwən.sɪz] [US: ˈpʊt ʌp wɪθ ðə ˈkɑːn.sə.ˌkwen.səz]

stand the gaff[UK: stænd ðə ɡæf] [US: ˈstænd ðə ˈɡæf]

take the consequences[UK: teɪk ðə ˈkɒn.sɪ.kwən.sɪz] [US: ˈteɪk ðə ˈkɑːn.sə.ˌkwen.səz]

vállalja a következményeket

face the consequences[UK: feɪs ðə ˈkɒn.sɪ.kwən.sɪz] [US: ˈfeɪs ðə ˈkɑːn.sə.ˌkwen.səz]

face the music[UK: feɪs ðə ˈmjuː.zɪk] [US: ˈfeɪs ðə ˈmjuː.zɪk]

foot the bill[UK: fʊt ðə bɪl] [US: ˈfʊt ðə ˈbɪl]

put up with the consequences[UK: ˈpʊt ʌp wɪð ðə ˈkɒn.sɪ.kwən.sɪz] [US: ˈpʊt ʌp wɪθ ðə ˈkɑːn.sə.ˌkwen.səz]

take the consequences[UK: teɪk ðə ˈkɒn.sɪ.kwən.sɪz] [US: ˈteɪk ðə ˈkɑːn.sə.ˌkwen.səz]

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies