Ungarisch-Englisch Wörterbuch » jó ürügy (vmre) Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
ürügy (vmre)

a peg to hang on noun
[UK: ə peɡ tuː hæŋ ɒn] [US: ə ˈpeɡ ˈtuː ˈhæŋ ɑːn]

peg to hang on[UK: peɡ tuː hæŋ ɒn] [US: ˈpeɡ ˈtuː ˈhæŋ ɑːn]

You can find it in:

UngarischEnglisch