Ungarisch-Englisch Wörterbuch » jár bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
jár ige

go [went, gone]◼◼◼ verb
[UK: ɡəʊ ˈwent ɡɒn] [US: ˈɡoʊ ˈwent ˈɡɒn]
irregular verb

walk◼◼◼ verb
[UK: wɔːk] [US: ˈwɑːk]

goes◼◼◻ verb
[UK: ɡəʊz] [US: ɡoʊz]

step◼◼◻ verb
[UK: step] [US: ˈstep]

travel◼◼◻ verb
[UK: ˈtræv.l̩] [US: ˈtræv.l̩]

attend◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈtend] [US: ə.ˈtend]

go for◼◼◻ verb
[UK: ɡəʊ fɔː(r)] [US: ˈɡoʊ ˈfɔːr]

tread [trod, trodden]◼◻◻ verb
[UK: tred trɒd ˈtrɒd.n̩] [US: ˈtred ˈtrɑːd ˈtrɒd.n̩]
irregular verb

entail◼◻◻ verb
[UK: ɪn.ˈteɪl] [US: en.ˈteɪl]

gang◼◻◻ verb
[UK: ɡæŋ] [US: ˈɡæŋ]

accompany◼◻◻ verb
[UK: əˈk.ʌm.pə.ni] [US: əˈk.əm.pə.ni]

happen to be (implying coincidence)◼◻◻ verb
[UK: ˈhæ.pən tuː bi] [US: ˈhæ.pən ˈtuː bi]

spook◼◻◻ verb
[UK: spuːk] [US: ˈspuːk]

bring about verb
[UK: brɪŋ ə.ˈbaʊt] [US: ˈbrɪŋ ə.ˈbaʊt]

waggle verb
[UK: ˈwæɡ.l̩] [US: ˈwæɡ.l̩]

be all the rage verb

overwalk verb
[UK: ˌəʊvəˈwɔːk ] [US: ˌoʊvərˈwɔk ]

jár (gép) (átv) ige

function◼◼◼ verb
[UK: ˈfʌŋk.ʃn̩] [US: ˈfʌŋk.ʃn̩]

jár (vhova) ige

frequent◼◼◼ verb
[UK: frɪ.ˈkwent] [US: ˈfriː.kwənt]

jár (vm vknek) (átv) ige

belong◼◼◼ verb
[UK: bɪ.ˈlɒŋ] [US: bɪ.ˈlɔːŋ]

jár (vm) a fejében (átv)

have something on the brain[UK: həv ˈsʌm.θɪŋ ɒn ðə breɪn] [US: həv ˈsʌm.θɪŋ ɑːn ðə ˈbreɪn]

jár (vm) után

seek after something[UK: siːk ˈɑːf.tə(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈsiːk ˈæf.tər ˈsʌm.θɪŋ]

jár a fejében vki

have somebody on the brain[UK: həv ˈsʌm.bə.di ɒn ðə breɪn] [US: həv ˈsʌm.ˌbɑː.di ɑːn ðə ˈbreɪn]

jár a szája ige

yap◼◼◼ verb
[UK: jæp] [US: ˈjæp]

jár a szája (átv)

her tongue wags[UK: hɜː(r) tʌŋ wæɡz] [US: hər ˈtəŋ ˈwæɡz]

jár az esze (vmin)

mull over something[UK: mʌl ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈməl ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.θɪŋ]

one's mind is on something[UK: wʌnz maɪnd ɪz ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: wʌnz ˈmaɪnd ˈɪz ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

jár egy lánnyal

go with a girl[UK: ɡəʊ wɪð ə ɡɜːl] [US: ˈɡoʊ wɪθ ə ˈɡɝːl]

jár (vmi)hez

appertain to something[UK: ˌæ.pə.ˈteɪn tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌæ.pə.ˈteɪn ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

jár (vm)lyen következménnyel

draw down◼◼◼[UK: drɔː daʊn] [US: ˈdrɒ ˈdaʊn]

jár vk után főnév

sweetheart noun
[UK: ˈswiːt.hɑːt] [US: ˈswiːt.ˌhɑːrt]

jár vkihez

visit with somebody[UK: ˈvɪ.zɪt wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈvɪ.zət wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

jár vkvel

go out with somebody[UK: ɡəʊ ˈaʊt wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡoʊ ˈaʊt wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

go steady verb
[UK: ɡəʊ ˈste.di] [US: ˈɡoʊ ˈste.di]

go steady with somebody[UK: ɡəʊ ˈste.di wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡoʊ ˈste.di wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

walk out with somebody[UK: wɔːk ˈaʊt wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈwɑːk ˈaʊt wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

jár-kel

get about verb
[UK: ˈɡet ə.ˈbaʊt] [US: ˈɡet ə.ˈbaʊt]

get around noun
[UK: ˈɡet ə.ˈraʊnd] [US: ˈɡet ə.ˈraʊnd]

go about verb
[UK: ɡəʊ ə.ˈbaʊt] [US: ˈɡoʊ ə.ˈbaʊt]

shuttle noun
[UK: ˈʃʌt.l̩] [US: ˈʃʌt.l̩]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch