Ungarisch-Englisch Wörterbuch » ingó Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
ingó melléknév

wobbling◼◼◼ adjective
[UK: ˈwɒb.l̩.ɪŋ] [US: ˈwɑːb.l̩.ɪŋ]

libratory adjective
[UK: lˈaɪbrətəri] [US: lˈaɪbrətˌoːri]

loose adjective
[UK: luːs] [US: ˈluːs]

pendulous adjective
[UK: ˈpen.djʊ.ləs] [US: ˈpen.dʒə.ləs]

tottering adjective
[UK: ˈtɒ.tər.ɪŋ] [US: ˈtɑː.tər.ɪŋ]

wobbly adjective
[UK: ˈwɒ.bli] [US: ˈwɑː.bə.li]

ingó (vagyon) melléknév

movable◼◼◼ adjective
[UK: ˈmuː.vəb.l̩] [US: ˈmuː.vəb.l̩]

moveable◼◻◻ adjective
[UK: ˈmuː.vəb.l̩] [US: ˈmuː.vəb.l̩]

ingó hagyomány főnév

legacy noun
[UK: ˈle.ɡə.si] [US: ˈle.ɡə.si]

ingó haszonkölcsön skót jog

commodatum[UK: kɒmədˈeɪtəm] [US: kɑːmədˈeɪɾəm]

ingó javak

things personal[UK: ˈθɪŋz ˈpɜː.sən.l̩] [US: ˈθɪŋz ˈpɝː.sən.l̩]

ingó tárgyak

chattels[UK: ˈtʃæt.l̩z] [US: ˈtʃæt.l̩z]

ingó vagyon

movable property◼◼◼ noun

personal property◼◼◼ noun
[UK: ˈpɜː.sən.l̩ ˈprɒ.pə.ti] [US: ˈpɝː.sən.l̩ ˈprɑː.pər.ti]

chattels◼◼◻ noun
[UK: ˈtʃæt.l̩z] [US: ˈtʃæt.l̩z]

chattel noun
[UK: ˈtʃæt.l̩] [US: ˈtʃæt.l̩]

effects noun
[UK: ɪ.ˈfekts] [US: ə.ˈfekts]

goods noun
[UK: ɡʊdz] [US: ˈɡʊdz]

goods and chattels[UK: ɡʊdz ənd ˈtʃæt.l̩z] [US: ˈɡʊdz ænd ˈtʃæt.l̩z]

personal assets[UK: ˈpɜː.sən.l̩ ˈæ.sets] [US: ˈpɝː.sən.l̩ ˈæ.ˌsets]

personal estate noun
[UK: ˈpɜː.sən.l̩ ɪ.ˈsteɪt] [US: ˈpɝː.sən.l̩ ə.ˈsteɪt]

personalty noun
[UK: ˈpɜː.sənl.ti] [US: ˈpɝː.sənl.ti]

ingó vagyonhoz tartozó

mobiliary[UK: məʊbˈɪliəri] [US: moʊbˈɪliəri]

ingó vagyonná alakítás

conversion into personalty[UK: kən.ˈvɜːʃ.n̩ ˈɪn.tə ˈpɜː.sənl.ti] [US: kən.ˈvɝː.ʒən ˌɪn.ˈtuː ˈpɝː.sənl.ti]

ingó zálog

chattel mortgage[UK: ˈtʃæt.l̩ ˈmɔː.ɡɪdʒ] [US: ˈtʃæt.l̩ ˈmɔːr.ɡɪdʒ]

ingóság főnév

chattels◼◼◼ noun
[UK: ˈtʃæt.l̩z] [US: ˈtʃæt.l̩z]

goods◼◼◼ noun
[UK: ɡʊdz] [US: ˈɡʊdz]

chattel noun
[UK: ˈtʃæt.l̩] [US: ˈtʃæt.l̩]

personalty noun
[UK: ˈpɜː.sənl.ti] [US: ˈpɝː.sənl.ti]

ingóságok

effects◼◼◼[UK: ɪ.ˈfekts] [US: ə.ˈfekts]

goods◼◼◻[UK: ɡʊdz] [US: ˈɡʊdz]

movables◼◻◻ noun
[UK: ˈmuː.vəb.l̩z] [US: ˈmuː.vəb.l̩z]

goods and chattels[UK: ɡʊdz ənd ˈtʃæt.l̩z] [US: ˈɡʊdz ænd ˈtʃæt.l̩z]

household stuff[UK: ˈhaʊs.həʊld stʌf] [US: ˈhaʊs.hoʊld ˈstəf]

personalty[UK: ˈpɜː.sənl.ti] [US: ˈpɝː.sənl.ti]

andoki flamingó (Phoenicopterus andinus) főnév

Andean flamingo noun
[UK: ˈæn.diən flə.ˈmɪŋ.ɡəʊ] [US: ˈæn.diən flə.ˈmɪŋɡo.ʊ]

bingó főnév

bingo◼◼◼ noun
[UK: ˈbɪŋ.ɡəʊ] [US: ˈbɪŋɡo.ʊ]

Bingó! főnév

Bingo!◼◼◼ noun
[UK: ˈbɪŋ.ɡəʊ] [US: ˈbɪŋɡo.ʊ]

chilei flamingó

Chilean flamingo (Phoenicopterus chilensis)[UK: ˈtʃɪ.lɪən flə.ˈmɪŋ.ɡəʊ] [US: ˈtʃɪ.liən flə.ˈmɪŋɡo.ʊ]

dingó főnév

dingo, dingoes noun
[UK: ˈdɪŋ.ɡəʊ] [US: ˈdɪŋɡo.ʊ]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies