Ungarisch-Englisch Wörterbuch » illet (vkt) Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
illet (vkt) ige

concern◼◼◼ verb
[UK: kən.ˈsɜːn] [US: kən.ˈsɝːn]

csúfolódó megjegyzésekkel illet vkt

cover somebody with ridicule[UK: ˈkʌ.və(r) ˈsʌm.bə.di wɪð ˈrɪ.dɪ.kjuːl] [US: ˈkʌ.vər ˈsʌm.ˌbɑː.di wɪθ ˈrɪ.də.ˌkjuːl]

durva nevekkel illet vkt

call somebody hard names[UK: kɔːl ˈsʌm.bə.di hɑːd ˈneɪmz] [US: ˈkɒl ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈhɑːrd ˈneɪmz]

gorombaságokkal illet vkt

call somebody names[UK: kɔːl ˈsʌm.bə.di ˈneɪmz] [US: ˈkɒl ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈneɪmz]

gúnyos megjegyzésekkel illet vkt

cover somebody with ridicule[UK: ˈkʌ.və(r) ˈsʌm.bə.di wɪð ˈrɪ.dɪ.kjuːl] [US: ˈkʌ.vər ˈsʌm.ˌbɑː.di wɪθ ˈrɪ.də.ˌkjuːl]

megillet vkt

be due to somebody[UK: bi djuː tuː ˈsʌm.bə.di] [US: bi ˈduː ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

szemrehányással illet vkt

cast reproaches upon somebody[UK: kɑːst rɪ.ˈprəʊ.tʃɪz ə.ˈpɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈkæst rɪˈpro.ʊ.tʃɪz ə.ˈpɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

vádakkal illet vkt

level accusations against somebody[UK: ˈlev.l̩ ˌæ.kju.ˈzeɪʃ.n̩z ə.ˈɡenst ˈsʌm.bə.di] [US: ˈlev.l̩ ˌæ.kjə.ˈzeɪʃ.n̩z ə.ˈɡenst ˈsʌm.ˌbɑː.di]

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies