Tysk-Engelsk ordbok »

reif betyder på engelska

TyskaEngelska
reif [reifer; am reifsten] Adjektiv

mature [maturer, maturest]◼◼◼adjective
[UK: mə.ˈtjʊə(r)] [US: mə.ˈtʃʊr]

ripe [riper, ripest]◼◼◼adjective
[UK: raɪp] [US: ˈraɪp]
The tomato is ripe. = Die Johnate ist reif.

seasoned◼◻◻adjective
[UK: ˈsiːz.n̩d] [US: ˈsiːz.n̩d]

maturelyadjective
[UK: mə.ˈtjʊə.li] [US: mə.ˈtjʊə.li]

mellowlyadjective
[UK: ˈme.ləʊ.li] [US: ˈmelo.ʊ.li]

der Reif [des Raureif(e)s; —] Substantiv
[ʀaɪ̯f]

hoarfrost◼◼◼noun
[UK: ˈhɔː.frɒst] [US: ˈhɔːr.frɒst]

die Reife [der Reife; —] Substantiv
[ˈʀaɪ̯fə]

maturity [maturities]◼◼◼noun
[UK: mə.ˈtjʊə.rɪ.ti] [US: mə.ˈtʃʊ.rə.ti]

reife

ripely[UK: ˈraɪ.pli] [US: ˈraɪ.pli]

die Reifebestimmung Substantiv

maturity determinationnoun

Reifegrad [des Reifegrades, des Reifegrads; die Reifegrade] Substantiv
[ˈʀaɪ̯fəˌɡʀaːt]

degree of maturity◼◼◼noun

das Reifeisen Substantiv

metal hoopnoun

reifem

mature◼◼◼[UK: mə.ˈtjʊə(r)] [US: mə.ˈtʃʊr]

ripe◼◼◼[UK: raɪp] [US: ˈraɪp]

seasoned◼◻◻[UK: ˈsiːz.n̩d] [US: ˈsiːz.n̩d]

mellow[UK: ˈme.ləʊ] [US: ˈmelo.ʊ]

reifen [reifte; ist gereift] Verb

ripen [ripened, ripening, ripens]◼◼◼verb
[UK: ˈraɪ.pən] [US: ˈraɪ.pən]
The fruit is ripening on the fruit tree. = Die Früchte reifen am Obstbaum.

der Reifen [des Reifens; die Reifen] Substantiv
[ˈʀaɪ̯fn̩]

hoop [hoops]◼◼◼noun
[UK: huːp] [US: ˈhuːp]
The hoop fell to the ground. = Der Reifen fiel auf den Boden.

hoops◼◼◻noun
[UK: huːps] [US: ˈhuːps]

band [bands]◼◼◻noun
[UK: bænd] [US: ˈbænd]

das Reifen-Fahrbahn-Geräusch Substantiv

tyre noisenoun

die Reifenabnutzung Substantiv

tyre wear◼◼◼noun

das Reifenabrollgeräusch Substantiv

tread noisenoun

der Reifenabwerfversuch Substantiv

roll-off testnoun

der Reifenaufbau Substantiv

tyre structurenoun

die Reifenaufstandsfläche Substantiv

tread contact (footprint)noun

tyre contact areanoun

der Reifenaußendurchmesser Substantiv

tyre outside diameternoun

die Reifenbahre Substantiv

cradle [cradles]noun
[UK: ˈkreɪd.l̩] [US: ˈkreɪd.l̩]

die Reifenbelastung Substantiv

tyre loadnoun

die Reifenbezeichnung Substantiv

tyre designation◼◼◼noun

reifend

maturing◼◼◼[UK: mə.ˈtjʊər.ɪŋ] [US: mə.ˈtʃʊr.ɪŋ]

ripening◼◼◻[UK: ˈraɪ.pən.ɪŋ] [US: ˈraɪ.pən.ɪŋ]

die Reifendauerhaftigkeit Substantiv

tyre endurancenoun

reifende

ripening◼◼◼[UK: ˈraɪ.pən.ɪŋ] [US: ˈraɪ.pən.ɪŋ]

der Reifendefekt Substantiv

tyre failurenoun

der Reifendruck [des Reifendruck(e)s; die Reifendrücke] Substantiv

tyre pressure◼◼◼noun
[UK: ˈtaɪə(r) ˈpre.ʃə(r)] [US: ˈtaɪr ˈpre.ʃər]

der Reifendruckprüfer Substantiv

tyre pressure gaugenoun
[UK: ˈtaɪə(r) ˈpre.ʃə(r) ɡeɪdʒ] [US: ˈtaɪr ˈpre.ʃər ˈɡeɪdʒ]

die Reifeneinfederung Substantiv

tyre deflectionnoun

die Reifenfederkonstante Substantiv

tyre spring ratenoun

das Reifenfitting Substantiv

tyre fittingnoun

12