słownik węgiersko-angielski »

visszautasít w języku angielskim

węgierskiangielski
visszautasított személy

reject[UK: rɪ.ˈdʒekt] [US: rɪ.ˈdʒekt]

visszautasította

refused◼◼◼[UK: rɪ.ˈfjuːzd] [US: rə.ˈfjuːzd]

visszautasítottság főnév

knock-back noun
[UK: nɒk ˈbæk] [US: ˈnɑːk ˈbæk]

visszautasítás

rejection [rejections]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈdʒek.ʃn̩] [US: rɪ.ˈdʒek.ʃn̩]

refusal [refusals]◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈfjuːz.l̩] [US: rə.ˈfjuːz.l̩]

reject [rejects]◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈdʒekt] [US: rɪ.ˈdʒekt]

denial [denials]◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈnaɪəl] [US: də.ˈnaɪəl]

snub [snubs]◼◻◻ noun
[UK: snʌb] [US: ˈsnəb]

rebuff [rebuffs]◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈbʌf] [US: rə.ˈbəf]

spurn [spurned, spurned, spurning, spurns]◼◻◻ verb
[UK: spɜːn] [US: ˈspɝːn]

denying noun
[UK: dɪ.ˈnaɪ.ɪŋ] [US: də.ˈnaɪ.ɪŋ]

no [noes] noun
[UK: nəʊ ˈnoz] [US: ˈnoʊ ˈnoz]

repudiation noun
[UK: rɪ.ˌpjuː.dɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: rə.ˌpjuː.di.ˈeɪʃ.n̩]

declination (regrets) [declinations] noun
[UK: ˌde.klɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˌde.klɪ.ˈneɪʃ.n̩]

disaffirmation noun
[UK: dˌɪsˌafəmˈeɪʃən] [US: dˌɪsˌæfɚmˈeɪʃən]

disclaimer [disclaimers] noun
[UK: dɪs.ˈkleɪ.mə(r)] [US: ˌdɪ.ˈskleɪ.mər]

non-acceptance◼◻◻ noun
[UK: nɒn ək.ˈsep.təns] [US: ˈnɑːn æk.ˈsep.təns]

smack in the face noun
[UK: smæk ɪn ðə feɪs] [US: ˈsmæk ɪn ðə ˈfeɪs]

traverse [traverses] noun
[UK: ˈtræ.vɜːs] [US: ˈtræ.vərs]

traversing noun
[UK: ˈtræ.vɜːs.ɪŋ] [US: trə.ˈvɝːs.ɪŋ]

turndown noun

visszautasítások

rejections◼◼◼ noun

denies[UK: dɪ.ˈnaɪz] [US: də.ˈnaɪz]

visszautasító

refuser [refusers]◼◼◼ noun
[UK: ˌriːˈfjuːzə ] [US: rɪˈfjuzər ]

declinatory adjective
[UK: dɪ.ˈklaɪ.nə.tə.rɪ] [US: dɪ.ˈklaɪ.nə.tɔː.riː]

rejective adjective
[UK: rɪdʒˈektɪv] [US: rɪdʒˈektɪv]

rejector [rejectors] noun
[UK: rɪ.ˈdʒek.tə] [US: rɪ.ˈdʒek.tə]

repudiator noun
[UK: rɪˈpjuːdɪeɪtə ] [US: riˈpjudiˌeɪtər ]

visszautasító melléknév
biz

snubbish adjective
[UK: ˈsnʌbɪʃ ] [US: ˈsnʌbɪʃ ]

visszautasító (személy) főnév

rejecter [rejecters] noun
[UK: ˈriːʤɛktə ] [US: ˈriʤɛktər ]

visszautasító bíró főnév

impeacher noun
[UK: ɪmˈpiːʧə ] [US: ɪmˈpiʧər ]

ajánlatot visszautasít

gag at a proposition[UK: ɡæɡ ət ə ˌprɒ.pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˈɡæɡ ət ə ˌprɑː.pə.ˈzɪʃ.n̩]

ezt nem lehet tisztességgel visszautasítani

you cannot refuse with any grace[UK: juː ˈkæn.ɒt rɪ.ˈfjuːz wɪð ˈe.ni ɡreɪs] [US: ˈjuː ˈkæn.ɑːt rə.ˈfjuːz wɪθ ˈe.ni ˈɡreɪs]

félreérthetetlen visszautasítás

decided refusal[UK: dɪ.ˈsaɪ.dɪd rɪ.ˈfjuːz.l̩] [US: də.ˈsaɪ.dəd rə.ˈfjuːz.l̩]

határozott visszautasítás

decided refusal[UK: dɪ.ˈsaɪ.dɪd rɪ.ˈfjuːz.l̩] [US: də.ˈsaɪ.dəd rə.ˈfjuːz.l̩]

határozottan visszautasít egy gyanúsítást

rebut an insinuation[UK: rɪ.ˈbʌt ən ɪn.ˌsɪ.njʊ.ˈeɪʃ.n̩] [US: rə.ˈbət ˈæn ˌɪn.ˌsɪ.njuː.ˈeɪʃ.n̩]

keményen visszautasít ige

rebut [rebutted, rebutted, rebutting, rebuts] verb
[UK: rɪ.ˈbʌt] [US: rə.ˈbət]

keményen visszautasít egy gyanúsítást

rebut an insinuation[UK: rɪ.ˈbʌt ən ɪn.ˌsɪ.njʊ.ˈeɪʃ.n̩] [US: rə.ˈbət ˈæn ˌɪn.ˌsɪ.njuː.ˈeɪʃ.n̩]

kifejezett visszautasítás

decided refusal[UK: dɪ.ˈsaɪ.dɪd rɪ.ˈfjuːz.l̩] [US: də.ˈsaɪ.dəd rə.ˈfjuːz.l̩]

lehetőséget elszalaszt (visszautasít)

take a pass

123

You can find it in:

węgierskiangielski