słownik węgiersko-angielski »

végződik w języku angielskim

węgierskiangielski
végződik ige

end [ended, ended, ending, ends]◼◼◼ verb
[UK: end] [US: ˈend]

turn out◼◻◻ verb
[UK: tɜːn ˈaʊt] [US: ˈtɝːn ˈaʊt]

close [closed, closed, closing, closes]◼◻◻ verb
[UK: kləʊz] [US: kloʊz]

come out◼◻◻ verb
[UK: kʌm ˈaʊt] [US: ˈkəm ˈaʊt]

conclude [concluded, concluded, concluding, concludes]◼◻◻ verb
[UK: kən.ˈkluːd] [US: kən.ˈkluːd]

terminating◼◻◻ verb
[UK: ˈtɜː.mɪ.neɪt.ɪŋ] [US: ˈtɝː.mə.ˌnet.ɪŋ]

set [set, set] irregular verb
[UK: set set set] [US: ˈset ˈset ˈset]

terminated verb
[UK: ˈtɜː.mɪ.neɪ.tɪd] [US: ˈtɝː.mə.ˌne.təd]

terminates verb
[UK: ˈtɜː.mɪ.neɪts] [US: ˈtɝː.mə.ˌnets]

terminate [terminated, terminated, terminating, terminates] verb
[UK: ˈtɜː.mɪ.neɪt] [US: ˈtɝː.mə.ˌnet]

eventuate [eventuated, eventuated, eventuating, eventuates] verb
[UK: ɪ.ˈven.tjʊeɪt] [US: ɪ.ˈven.tʃuː.ˌeɪt]

fetch up verb
[UK: fetʃ ʌp] [US: ˈfetʃ ʌp]

pan out verb
[UK: pæn ˈaʊt] [US: ˈpæn ˈaʊt]

végződik (vmben) ige

end in something verb
[UK: end ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈend ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

eventuate in something verb
[UK: ɪ.ˈven.tjʊeɪt ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ɪ.ˈven.tʃuː.ˌeɪt ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

result in something verb
[UK: rɪ.ˈzʌlt ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: rə.ˈzəlt ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

végződik vhogyan

pan out[UK: pæn ˈaʊt] [US: ˈpæn ˈaʊt]

azzal végződik

end by[UK: end baɪ] [US: ˈend baɪ]

azzal végződik, hogy …

end in[UK: end ɪn] [US: ˈend ɪn]

balul végződik

come to grief[UK: kʌm tuː ˈɡriːf] [US: ˈkəm ˈtuː ˈɡriːf]

fare ill[UK: feə(r) ɪl] [US: ˈfer ˈɪl]

go to the dogs[UK: ɡəʊ tuː ðə dɒɡz] [US: ˈɡoʊ ˈtuː ðə ˈdɑːɡz]

turn out crabs[UK: tɜːn ˈaʊt kræbz] [US: ˈtɝːn ˈaʊt ˈkræbz]

bevégződik ige

end [ended, ended, ending, ends]◼◼◼ verb
[UK: end] [US: ˈend]

be at an end verb
[UK: bi ət ən end] [US: bi ət ˈæn ˈend]

come to an end verb
[UK: kʌm tuː ən end] [US: ˈkəm ˈtuː ˈæn ˈend]

finish [finished, finished, finishing, finishes] verb
[UK: ˈfɪ.nɪʃ] [US: ˈfɪ.nɪʃ]

terminate [terminated, terminated, terminating, terminates] verb
[UK: ˈtɜː.mɪ.neɪt] [US: ˈtɝː.mə.ˌnet]

bunkós fejecskében végződik

capitate[UK: ˈkæ.pɪ.teɪt] [US: ˈkæ.pɪ.ˌteɪt]

csúcsban végződik

end in a point[UK: end ɪn ə pɔɪnt] [US: ˈend ɪn ə ˈpɔɪnt]

taper[UK: ˈteɪ.pə(r)] [US: ˈteɪ.pər]

csúcsosan végződik

end in a point[UK: end ɪn ə pɔɪnt] [US: ˈend ɪn ə ˈpɔɪnt]

döntetlenre végződik

drew[UK: druː] [US: ˈdruː]

elvégződik ige

terminate [terminated, terminated, terminating, terminates] verb
[UK: ˈtɜː.mɪ.neɪt] [US: ˈtɝː.mə.ˌnet]

gyengén végződik

fizzle out[UK: ˈfɪz.l̩ ˈaʊt] [US: ˈfɪz.l̩ ˈaʊt]

hegyben végződik

end in a point[UK: end ɪn ə pɔɪnt] [US: ˈend ɪn ə ˈpɔɪnt]

hegyesen végződik

end in a point[UK: end ɪn ə pɔɪnt] [US: ˈend ɪn ə ˈpɔɪnt]

rosszul végződik számára az ügy

come out badly of an affair[UK: kʌm ˈaʊt ˈbæd.li əv ən ə.ˈfeə(r)] [US: ˈkəm ˈaʊt ˈbæd.li əv ˈæn ə.ˈfer]

You can find it in:

węgierskiangielski