słownik węgiersko-angielski »

utólagos w języku angielskim

węgierskiangielski
utólagos

additional◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈdɪʃ.n̩əl] [US: ə.ˈdɪʃ.n̩əl]

posterior◼◼◻ adjective
[UK: pɒ.ˈstɪə.rɪə(r)] [US: ˌpɒ.ˈstɪ.rier]

follow-up [follow-ups]◼◻◻ noun
[UK: ˈfɒ.ləʊ ʌp] [US: ˈfɑːlo.ʊ ʌp]

post… adjective
[UK: pəʊst] [US: poʊst]

tailed adjective
[UK: teɪld] [US: ˈteɪld]

utólagos melléknév
US

latter-wit adjective
[UK: ˈlæ.tə(r) wɪt] [US: ˈlæ.tər ˈwɪt]

utólagos melléknév

post… adjective
[UK: pəʊst] [US: poʊst]

utólagos besugárzás

post irradiation

utólagos bevezetés melléknév

post-entry adjective
[UK: pəʊst ˈen.tri] [US: poʊst ˈen.tri]

utólagos bölcsesség főnév

hindsight◼◼◼ noun
[UK: ˈhaɪnd.saɪt] [US: ˈhaɪnd.ˌsaɪt]

hindsight (ability to see, after the event, what should have been done)◼◼◼ noun
[UK: ˈhaɪnd.saɪt] [US: ˈhaɪnd.ˌsaɪt]

utólagos elszámolás

after-reckoning[UK: ˈɑːf.tə(r) ˈrek.ən.ɪŋ] [US: ˈæf.tər ˈrek.ən.ɪŋ]

utólagos előrelátás főnév

hindsight (ability to see, after the event, what should have been done)◼◼◼ noun
[UK: ˈhaɪnd.saɪt] [US: ˈhaɪnd.ˌsaɪt]

utólagos felszerelés főnév

retrofitting noun

utólagos gondolat főnév

afterthought [afterthoughts]◼◼◼ noun
[UK: ˈɑːft.ə.θɔːt] [US: ˈæft.ər.θɔːt]

utólagos hőkezelés főnév

annealing noun
[UK: ə.ˈniːl.ɪŋ] [US: ə.ˈniːl.ɪŋ]

utólagos költség

supplementary cost[UK: ˌsʌ.plɪ.ˈmen.tri kɒst] [US: ˌsʌ.plə.ˈmen.tə.ri ˈkɑːst]

utólagos megfontolás főnév

afterthought [afterthoughts] noun
[UK: ˈɑːft.ə.θɔːt] [US: ˈæft.ər.θɔːt]

utólagos meglepetés főnév

afterclap noun
[UK: ˈaftəklˌap] [US: ˈæftɚklˌæp]

utólagos pótlás főnév

supplementation [supplementations] noun
[UK: sˌʌplɪməntˈeɪʃən] [US: sˌʌplɪməntˈeɪʃən]

utólagosan határozószó

posteriorly adverb
[UK: pɒs.ˈtɪə.rɪə.lɪ] [US: pɒs.ˈtɪə.rɪə.lɪ]

utólagosan kanonizált melléknév

deuterocanonical adjective
[UK: djˌuːtərˌɒkənˈɒnɪkəl] [US: djˌuːɾɚrˌɑːkənˈɑːnɪkəl]

utólagosság főnév

subsequence [subsequences] noun
[UK: sˈʌbsekwəns] [US: sˈʌbsekwəns]

az ön utólagos beleegyezésével

in anticipation of your consent[UK: ɪn æn.ˌtɪ.sɪ.ˈpeɪʃ.n̩ əv jɔː(r) kən.ˈsent] [US: ɪn æn.ˌtɪ.sə.ˈpeɪʃ.n̩ əv ˈjɔːr kən.ˈsent]

felmentés (utólagos) főnév

indemnity [indemnities]◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈdem.nɪ.ti] [US: ˌɪn.ˈdem.nə.ti]

futólagos melléknév

cursory◼◼◼ adjective
[UK: ˈkɜː.sə.ri] [US: ˈkɝː.sə.ri]

passing◼◼◻ adjective
[UK: ˈpɑːs.ɪŋ] [US: ˈpæs.ɪŋ]

momentary◼◻◻ adjective
[UK: ˈməʊ.mən.tri] [US: ˈmoʊ.mən.tri]

glancing adjective
[UK: ˈɡlɑːns.ɪŋ] [US: ˈɡlæns.ɪŋ]

look-see adjective
[UK: lʊk ˈsiː] [US: ˈlʊk ˈsiː]

momentaneity adjective
[UK: mˌəʊməntənˈeɪɪti] [US: mˌoʊməntənˈeɪɪɾi]

momentariness adjective
[UK: ˈməʊməntərɪnəs ] [US: ˈmoʊmənˌtɛrɪnəs ]

non-persistent adjective
[UK: nɒn pə.ˈsɪ.stənt] [US: ˈnɑːn pər.ˈsɪ.stənt]

semi-acquaintance adjective
[UK: ˈse.mi ə.ˈkweɪn.təns] [US: ˈse.mi ə.ˈkweɪn.təns]

futólagos ismeretség

bowing acquaintance[UK: ˈbəʊɪŋ ə.ˈkweɪn.təns] [US: ˈboʊɪŋ ə.ˈkweɪn.təns]

nodding acquaintance[UK: ˈnɒd.ɪŋ ə.ˈkweɪn.təns] [US: ˈnɑːd.ɪŋ ə.ˈkweɪn.təns]

futólagos megjegyzés főnév

obiter dictum [obiter dicta] noun
[UK: ˈɒ.bɪ.tə ˈdɪk.təm] [US: ˈɒ.bɪ.tə ˈdɪk.təm]

futólagosan határozószó

momentarily◼◼◼ adverb
[UK: ˈməʊ.mən.trə.li] [US: ˈmoʊ.mən.trə.li]

névtelen utólagos adóbefizetés

conscience money[UK: ˈkɒn.ʃəns ˈmʌ.ni] [US: ˈkɑːn.ʃəns ˈmʌ.ni]

névtelen utólagos befizetés

conscience money[UK: ˈkɒn.ʃəns ˈmʌ.ni] [US: ˈkɑːn.ʃəns ˈmʌ.ni]

12

You can find it in:

węgierskiangielski