słownik węgiersko-angielski »

többen w języku angielskim

węgierskiangielski
többen

a number of persons[UK: ə ˈnʌm.bə(r) əv ˈpɜːs.n̩z] [US: ə ˈnʌm.br̩ əv ˈpɝː.sn̩z]

moe[UK: ˈməʊ] [US: ˈmoʊ]

többen, mint …

more in number than …[UK: mɔː(r) ɪn ˈnʌm.bə(r) ðæn] [US: ˈmɔːr ɪn ˈnʌm.br̩ ˈðæn]

többen is jelentkeztek az óráért

the watch was claimed by several persons[UK: ðə wɒtʃ wɒz kleɪmd baɪ ˈse.vrəl ˈpɜːs.n̩z] [US: ðə ˈwɑːtʃ wəz ˈkleɪmd baɪ ˈse.vrəl ˈpɝː.sn̩z]

többen közülük

divers of them[UK: ˈdaɪ.vəz əv ðem] [US: ˈdaɪ.vərz əv ˈðem]

többen vannak

exceed in number[UK: ɪk.ˈsiːd ɪn ˈnʌm.bə(r)] [US: ɪk.ˈsiːd ɪn ˈnʌm.br̩]

egyre többen becsülik

his stock is going up[UK: hɪz stɒk ɪz ˈɡəʊɪŋ ʌp] [US: ˈhɪz ˈstɑːk ˈɪz ˈɡoʊɪŋ ʌp]

egyre többen értékelik

his stock is going up[UK: hɪz stɒk ɪz ˈɡəʊɪŋ ʌp] [US: ˈhɪz ˈstɑːk ˈɪz ˈɡoʊɪŋ ʌp]

legtöbben

most people◼◼◼[UK: məʊst ˈpiːp.l̩] [US: moʊst ˈpiːp.l̩]

mennél többen leszünk, annál jobb

the more the merrier[UK: ðə mɔː(r) ðə ˈme.rɪə(r)] [US: ðə ˈmɔːr ðə ˈme.riər]

You can find it in:

węgierskiangielski