słownik węgiersko-angielski » rámutat w języku angielskim

węgierskiangielski
rámutat ige

point out◼◼◼ verb
[UK: pɔɪnt ˈaʊt] [US: ˈpɔɪnt ˈaʊt]

point at◼◼◻ verb
[UK: pɔɪnt ət] [US: ˈpɔɪnt ət]

call out◼◻◻ verb
[UK: kɔːl ˈaʊt] [US: ˈkɒl ˈaʊt]

denote verb
[UK: dɪ.ˈnəʊt] [US: dɪˈnoʊt]

rámutat a hibára

point out the mistake[UK: pɔɪnt ˈaʊt ðə mɪ.ˈsteɪk] [US: ˈpɔɪnt ˈaʊt ðə ˌmɪ.ˈsteɪk]

rámutat a tévedésre

point out the mistake[UK: pɔɪnt ˈaʊt ðə mɪ.ˈsteɪk] [US: ˈpɔɪnt ˈaʊt ðə ˌmɪ.ˈsteɪk]

rámutat az érvelés gyenge pontjaira

knock holes in an argument[UK: nɒk həʊlz ɪn ən ˈɑː.ɡju.mənt] [US: ˈnɑːk hoʊlz ɪn ˈæn ˈɑːr.ɡjə.mənt]

rámutat vkre

put the finger on somebody[UK: ˈpʊt ðə ˈfɪŋ.ɡə(r) ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpʊt ðə ˈfɪŋ.ɡər ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

rámutatott melléknév

pointed to◼◼◼ adjective
[UK: ˈpɔɪn.tɪd tuː] [US: ˌpɔɪn.təd ˈtuː]

rámutatás főnév

point◼◼◼ noun
[UK: pɔɪnt] [US: ˈpɔɪnt]

indication◼◼◻ noun
[UK: ˌɪn.dɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.dəˈk.eɪʃ.n̩]

nyíltan rámutat

lay bare[UK: leɪ beə(r)] [US: ˈleɪ ˈber]

vki rámutat (vmi)re (átv)

point to something[UK: pɔɪnt tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpɔɪnt ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

węgierskiangielski