słownik węgiersko-angielski » megtörténik w języku angielskim

węgierskiangielski
(meg)történik ige

happen◼◼◼ verb
[UK: ˈhæ.pən] [US: ˈhæ.pən]

megtörténik ige

happen◼◼◼ verb
[UK: ˈhæ.pən] [US: ˈhæ.pən]

occurs◼◼◻ verb
[UK: əˈk.ɜːz] [US: əˈk.ɝːz]

befall (befell, befallen)◼◻◻ verb
[UK: bɪ.ˈfɔːl bɪ.ˈfel bɪ.ˈfɔː.lən] [US: bə.ˈfɒl bə.ˈfel bə.ˈfæ.lən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

chance◼◻◻ verb
[UK: tʃɑːns] [US: ˈtʃæns]

fall (fell, fallen)◼◻◻ verb
[UK: fɔːl fel ˈfɔː.lən] [US: ˈfɑːl ˈfel ˈfɑː.lən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

occur◼◻◻ verb
[UK: əˈk.ɜː(r)] [US: əˈk.ɝː]

pass◼◻◻ verb
[UK: pɑːs] [US: ˈpæs]

take place◼◻◻ verb
[UK: teɪk ˈpleɪs] [US: ˈteɪk ˈpleɪs]

transpire◼◻◻ verb
[UK: træns.ˈpaɪə(r)] [US: træn.ˈspaɪər]

bechance verb
[UK: bˈetʃans] [US: bˈetʃæns]

come about verb
[UK: kʌm ə.ˈbaʊt] [US: ˈkəm ə.ˈbaʊt]

come off verb
[UK: kʌm ɒf] [US: ˈkəm ˈɒf]

come to pass verb
[UK: kʌm tuː pɑːs] [US: ˈkəm ˈtuː ˈpæs]

eventuate verb
[UK: ɪ.ˈven.tjʊeɪt] [US: ɪ.ˈven.tʃuː.ˌeɪt]

fall out verb
[UK: fɔːl ˈaʊt] [US: ˈfɑːl ˈaʊt]

hap verb
[UK: hæp] [US: ˈhæp]

gyakran megtörténik

be a frequent occurrence[UK: bi ə frɪ.ˈkwent əˈk.ʌ.rəns] [US: bi ə ˈfriː.kwənt əˈk.ɜː.rəns]

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies