słownik węgiersko-angielski »

mód w języku angielskim

węgierskiangielski
mód főnév

way (method) [ways]◼◼◼ noun
[UK: ˈweɪ] [US: ˈweɪ]

methods◼◼◻ noun
[UK: ˈme.θədz] [US: ˈme.θədz]

mode [modes]◼◼◻ noun
[UK: məʊd] [US: moʊd]

manner [manners]◼◼◻ noun
[UK: ˈmæ.nə(r)] [US: ˈmæ.nər]

fashion [fashions]◼◼◻ noun
[UK: ˈfæʃ.n̩] [US: ˈfæʃ.n̩]

style [styles]◼◼◻ noun
[UK: staɪl] [US: ˈstaɪl]

sort [sorts]◼◼◻ noun
[UK: sɔːt] [US: ˈsɔːrt]

power [powers]◼◼◻ noun
[UK: ˈpaʊə(r)] [US: ˈpaʊər]

method [methods]◼◼◻ noun
[UK: ˈme.θəd] [US: ˈme.θəd]

device [devices]◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈvaɪs] [US: dɪ.ˈvaɪs]

pattern [patterns]◼◻◻ noun
[UK: ˈpæt.n̩] [US: ˈpæ.tərn]

resources◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈzɔː.sɪz] [US: ˈriː.sɔːr.səz]

mood [moods]◼◻◻ noun
[UK: muːd] [US: ˈmuːd]

by the way◼◻◻ noun
[UK: baɪ ðə ˈweɪ] [US: baɪ ðə ˈweɪ]

modus [modi]◼◻◻ irregular noun
[UK: ˈmodəs ˈmodi] [US: ˈmodəs ˈmodi]

wise◼◻◻ noun
[UK: waɪz] [US: ˈwaɪz]

modi noun
[UK: ˈmodi] [US: ˈmodi]

By the way! noun
[UK: baɪ ðə ˈweɪ] [US: baɪ ðə ˈweɪ]

mód (jólét) főnév

means (indicating wealth) [means]◼◼◼ noun
[UK: miːnz] [US: ˈmiːnz]

mód felett határozószó

exceptionally◼◼◼ adverb
[UK: ɪk.ˈsep.ʃə.nə.li] [US: ɪk.ˈsep.ʃə.nə.li]

mód nélkül

in the extreme[UK: ɪn ðə ɪk.ˈstriːm] [US: ɪn ðə ɪk.ˈstriːm]

módbeli melléknév

modal adjective
[UK: ˈməʊd.l̩] [US: ˈmoʊd.l̩]

módbeli segédige

modal auxiliary[UK: ˈməʊd.l̩ ɔːɡ.ˈzɪ.liə.ri] [US: ˈmoʊd.l̩ agˈzɪ.ljə.ri]

modal verb[UK: ˈməʊd.l̩ vɜːb] [US: ˈmoʊd.l̩ ˈvɝːb]

módbeliség főnév

modality [modalities] noun
[UK: məʊ.ˈdæ.lɪ.ti] [US: moʊ.ˈdæ.lɪ.ti]

módfelett határozószó

beyond measure◼◼◼ adverb
[UK: bɪ.ˈjɒnd ˈme.ʒə(r)] [US: bɪ.ˈɑːnd ˈme.ʒər]

consumedly adverb
[UK: kənˈsjuːmdli ] [US: kənˈsumdli ]

in the extreme adverb
[UK: ɪn ðə ɪk.ˈstriːm] [US: ɪn ðə ɪk.ˈstriːm]

módfelett kicsi

much too small[UK: ˈmʌtʃ tuː smɔːl] [US: ˈmʌtʃ ˈtuː ˈsmɒl]

módhatározó főnév

adverb of manner noun

módi

fashion [fashions]◼◼◼ noun
[UK: ˈfæʃ.n̩] [US: ˈfæʃ.n̩]

trendy [trendier, trendiest] adjective
[UK: ˈtren.di] [US: ˈtren.di]

módja van (vmt) tenni melléknév

undebarred adjective
[UK: ˌʌndɪˈbɑːd ] [US: ʌndɪˈbærd ]

módjában van ige

afford [afforded, afforded, affording, affords] verb
[UK: ə.ˈfɔːd] [US: ə.ˈfɔːrd]

módjában van igénybe venni vkt

have a claim on somebody[UK: həv ə kleɪm ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: həv ə ˈkleɪm ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

módjában van megtenni (vmit) ige

afford [afforded, afforded, affording, affords] verb
[UK: ə.ˈfɔːd] [US: ə.ˈfɔːrd]

módjában áll (vmit) megtenni

be at liberty to do something[UK: bi ət ˈlɪb.ət.i tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ət ˈlɪb.ər̩t.i ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

have it in one's power to do something verb
[UK: həv ɪt ɪn wʌnz ˈpaʊə(r) tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: həv ˈɪt ɪn wʌnz ˈpaʊər ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

have the power to do something verb
[UK: həv ðə ˈpaʊə(r) tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: həv ðə ˈpaʊər ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

módjában áll megtenni (vmit) ige

lie in one's power to do something verb
[UK: laɪ ɪn wʌnz ˈpaʊə(r) tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈlaɪ ɪn wʌnz ˈpaʊər ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

12

You can find it in:

węgierskiangielski