słownik węgiersko-angielski » legázol w języku angielskim

węgierskiangielski
legázol ige

overrun (overran, overrun)◼◼◼ verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈrʌn ˌəʊv.ə.ˈræn ˌəʊv.ə.ˈrʌn] [US: ˌoʊv.ə.ˈrʌn ˌoʊv.ə.ˈræn ˌoʊv.ə.ˈrʌn]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

override (overrode, overridden)◼◻◻ verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈraɪd ˌəʊv.ə.ˈrəʊd ˌəʊv.ə.ˈrɪd.n̩] [US: ˌoʊv.ə.ˈraɪd ˌoʊv.ə.ˈroʊd ˌoʊv.ə.ˈrɪd.n̩]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

legázol vkit ige

override verb
[UK: ˌs(j)uːpəˈsiːd ] [US: ˌsupərˈsid ]

lóval legázol

ride down[UK: raɪd daʊn] [US: ˈraɪd ˈdaʊn]

szántás közben legázol

plough down[UK: plaʊ daʊn] [US: ˈplaʊ ˈdaʊn]

You can find it in:

węgierskiangielski