słownik węgiersko-angielski » kedvező alkalom w języku angielskim

węgierskiangielski
kedvező alkalom főnév

chance[UK: tʃɑːns] [US: ˈtʃæns]

expediency noun
[UK: ɪk.ˈspiː.dɪən.si] [US: ɪk.ˈspiː.diən.si]

opening[UK: ˈəʊ.pən.ɪŋ] [US: ˈoʊ.pən.ɪŋ]

opportunity noun
[UK: ˌɒ.pə.ˈtjuː.nɪ.ti] [US: ˌɑː.pər.ˈtuː.nə.ti]

vantage noun
[UK: ˈvɑːn.tɪdʒ] [US: ˈvæn.tədʒ]

kedvező alkalom adódik

a good opportunity presents itself[UK: ə ɡʊd ˌɒ.pə.ˈtjuː.nɪ.ti prɪ.ˈzents ɪt.ˈself] [US: ə ˈɡʊd ˌɑː.pər.ˈtuː.nə.ti ˈpre.zənts ət.ˈself]

kedvező alkalom kínálkozik

a good opportunity presents itself[UK: ə ɡʊd ˌɒ.pə.ˈtjuː.nɪ.ti prɪ.ˈzents ɪt.ˈself] [US: ə ˈɡʊd ˌɑː.pər.ˈtuː.nə.ti ˈpre.zənts ət.ˈself]

kedvező alkalom leszalasztása

loss of opportunity[UK: lɒs əv ˌɒ.pə.ˈtjuː.nɪ.ti] [US: ˈlɒs əv ˌɑː.pər.ˈtuː.nə.ti]

kedvező alkalomra vár

wait for an opening[UK: weɪt fɔː(r) ən ˈəʊ.pən.ɪŋ] [US: ˈweɪt ˈfɔːr ˈæn ˈoʊ.pən.ɪŋ]

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies