słownik węgiersko-angielski »

jogsértés w języku angielskim

węgierskiangielski
jogsértés főnév

infringement [infringements]◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈfrɪndʒ.mənt] [US: ˌɪn.ˈfrɪndʒ.mənt]

trespass [trespasses]◼◻◻ noun
[UK: ˈtre.spəs] [US: ˈtre.ˌspæs]

violation of rights◼◻◻ noun
[UK: ˌvaɪə.ˈleɪʃ.n̩ əv raɪts] [US: vaɪə.ˈleɪʃ.n̩ əv ˈraɪts]

wrong [wrongs]◼◻◻ noun
[UK: rɒŋ] [US: ˈrɒŋ]

aggrievement noun
[UK: əˈgriːvmənt ] [US: əˈgrivmənt ]

breaking the law noun

damnification noun
[UK: ˌdæm.nɪ.fɪˈk.eɪ.ʃən] [US: ˌdæm.nɪ.fɪˈk.eɪ.ʃən]

impinging noun
[UK: ɪm.ˈpɪndʒ.ɪŋ] [US: ɪm.ˈpɪndʒ.ɪŋ]

injuria noun
[UK: ɪndʒˈʊəriə] [US: ɪndʒˈʊrriə]

jogsértést követ el ige

impinge [impinged, impinged, impinging, impinges] verb
[UK: ɪm.ˈpɪndʒ] [US: ˌɪm.ˈpɪndʒ]

egyedi jogsértés

private wrong[UK: ˈpraɪ.vɪt rɒŋ] [US: ˈpraɪ.vət ˈrɒŋ]

You can find it in:

węgierskiangielski