słownik węgiersko-angielski »

intézkedés w języku angielskim

węgierskiangielski
intézkedés

measure [measures]◼◼◼ noun
[UK: ˈme.ʒə(r)] [US: ˈme.ʒər]

action [actions]◼◼◼ noun
[UK: ˈæk.ʃn̩] [US: ˈæk.ʃn̩]

arrangements◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈreɪndʒ.mənts] [US: ə.ˈreɪndʒ.mənts]

act [acts]◼◼◻ noun
[UK: ækt] [US: ˈækt]

disposition [dispositions]◼◻◻ noun
[UK: ˌdɪ.spə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˌdɪ.spə.ˈzɪʃ.n̩]

provision [provisions]◼◻◻ noun
[UK: prə.ˈvɪʒ.n̩] [US: prə.ˈvɪʒ.n̩]

dispatch [dispatches]◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈspætʃ] [US: ˌdɪ.ˈspætʃ]

despatch [despatches]◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈspætʃ] [US: dɪ.ˈspætʃ]

purview◼◻◻ noun
[UK: ˈpɜː.vjuː] [US: ˈpɝː.ˌvjuː]

dispose of noun
[UK: dɪ.ˈspəʊz əv] [US: dɪˈspoʊz əv]

dispose [disposed, disposed, disposing, disposes] verb
[UK: dɪ.ˈspəʊz] [US: dɪˈspoʊz]

austereness noun
[UK: ɒsˈtɪənəs ] [US: ɔˈstɪrnəs ]

proscriptional noun
[UK: prəʊsˈkrɪpʃən(ə)l ] [US: proʊˈskrɪpʃən(ə)l ]

intézkedés, törvény főnév

act [acts] noun
[UK: ækt] [US: ˈækt]
business

intézkedéscsomag főnév

package of measures◼◼◼ noun
[UK: ˈpækɪdʒ əv ˈme.ʒəz] [US: ˈpækɪdʒ əv ˈme.ʒərz]

measures package noun
[UK: ˈme.ʒəz ˈpækɪdʒ] [US: ˈme.ʒərz ˈpækɪdʒ]

intézkedések

measures◼◼◼[UK: ˈme.ʒəz] [US: ˈme.ʒərz]

provisions [provisions]◼◻◻ noun
[UK: prə.ˈvɪʒ.n̩z] [US: prə.ˈvɪʒ.n̩z]

intézkedéseket foganatosít

take action[UK: teɪk ˈæk.ʃn̩] [US: ˈteɪk ˈæk.ʃn̩]

intézkedéseket tesz

make arrangements◼◼◼[UK: ˈmeɪk ə.ˈreɪndʒ.mənts] [US: ˈmeɪk ə.ˈreɪndʒ.mənts]

intézkedéseket tesz, hogy …

adopt measures to …[UK: ə.ˈdɒpt ˈme.ʒəz tuː] [US: ə.ˈdɑːpt ˈme.ʒərz ˈtuː]

take measures to[UK: teɪk ˈme.ʒəz tuː] [US: ˈteɪk ˈme.ʒərz ˈtuː]

intézkedési terv

action plan [action plans]◼◼◼ noun
[UK: ˈæk.ʃn̩ plæn] [US: ˈæk.ʃn̩ ˈplæn]

administrative plan[UK: əd.ˈmɪ.nɪ.strə.tɪv plæn] [US: əd.ˈmɪ.nə.ˌstre.tɪv ˈplæn]

az intézkedést váratlan események követték

the measure was attended by unexpected events[UK: ðə ˈme.ʒə(r) wɒz ə.ˈten.dɪd baɪ ˌʌ.nɪk.ˈspek.tɪd ɪ.ˈvents] [US: ðə ˈme.ʒər wəz ə.ˈten.dəd baɪ ˌʌ.nɪk.ˈspek.təd ɪ.ˈvents]

azonnal megfelelő intézkedéseket foganatosít

deal with an emergency[UK: diːl wɪð ən ɪ.ˈmɜː.dʒən.si] [US: ˈdiːl wɪθ ˈæn ˌɪ.ˈmɝː.dʒən.si]

azonnal megfelelő intézkedéseket tesz

deal with an emergency[UK: diːl wɪð ən ɪ.ˈmɜː.dʒən.si] [US: ˈdiːl wɪθ ˈæn ˌɪ.ˈmɝː.dʒən.si]

biztonsági intézkedés főnév

security measure◼◼◼ noun

safety measure◼◼◻ noun

drasztikus intézkedés

strong measure[UK: strɒŋ ˈme.ʒə(r)] [US: ˈstrɒŋ ˈme.ʒər]

egészségügyi intézkedések

health-helps[UK: helθ helps] [US: ˈhelθ ˈhelps]

ellenintézkedés főnév

countermeasure [countermeasures]◼◼◼ noun
[UK: ˈkaʊn.tə.me.ʒə(r)] [US: ˈkaʊn.tər.ˌme.ʒər]

countermove [countermoves]◼◻◻ noun
[UK: ˈkaʊn.tərˌ.muːv] [US: ˈkaʊn.tər.ˌmuːv]

counter-measure [counter-measures]◼◼◼ noun
[UK: ˈkaʊn.tə(r) ˈme.ʒə(r)] [US: ˈkaʊn.tər ˈme.ʒər]

counter-move noun
[UK: ˈkaʊn.tə(r) muːv] [US: ˈkaʊn.tər ˈmuːv]

ellenintézkedést foganatosít

counter-move[UK: ˈkaʊn.tə(r) muːv] [US: ˈkaʊn.tər ˈmuːv]

ellenintézkedést tesz

counter-move[UK: ˈkaʊn.tə(r) muːv] [US: ˈkaʊn.tər ˈmuːv]

ellentétes intézkedés

countermarch[UK: ˈkaʊn.tə.mɑːtʃ] [US: ˈkæʊn.tə.mɑːrtʃ]

elnöki (intézkedés) melléknév

presidial adjective
[UK: prɪsˈɪdɪəl] [US: prɪsˈɪdɪəl]

erőszakos intézkedés

big stick[UK: bɪɡ stɪk] [US: ˈbɪɡ ˈstɪk]

12

You can find it in:

węgierskiangielski