słownik węgiersko-angielski »

horzsolás w języku angielskim

węgierskiangielski
horzsolás főnév

abrasion [abrasions]◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈbreɪʒ.n̩] [US: ə.ˈbreɪʒ.n̩]

bruising◼◼◼ noun

scratch [scratches]◼◼◼ noun
[UK: skrætʃ] [US: ˈskrætʃ]

scrape [scrapes]◼◼◻ noun
[UK: skreɪp] [US: ˈskreɪp]

graze [grazes]◼◼◻ noun
[UK: ɡreɪz] [US: ˈɡreɪz]

scar [scars]◼◻◻ noun
[UK: skɑː(r)] [US: ˈskɑːr]

chafing [chafings]◼◻◻ noun
[UK: ˈtʃeɪf.ɪŋ] [US: ˈtʃeɪf.ɪŋ]

chafe [chafes]◼◻◻ noun
[UK: tʃeɪf] [US: ˈtʃeɪf]

excoriation [excoriations] noun
[UK: ɪk.ˌskɔː.rɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ek.ˈskɔː.ri.ˌeʃ.n̩]

score [scores] noun
[UK: skɔː(r)] [US: ˈskɔːr]

frayed skin noun
[UK: freɪd skɪn] [US: ˈfreɪd ˈskɪn]

horzsolás (abrasio, excoriatio) főnév

gall [galls]◼◼◼ noun
[UK: ɡɔːl] [US: ˈɡɒl]

horzsolás (laesio) főnév

lesion [lesions]◼◼◼ noun
[UK: ˈliːʒ.n̩] [US: ˈliːʒ.n̩]

horzsolás (zúzódás) (abrasio, excoriatio) főnév

bruise [bruises]◼◼◼ noun
[UK: bruːz] [US: ˈbruːz]

bőrhorzsolás (excoriatio) főnév

excoriation [excoriations] noun
[UK: ɪk.ˌskɔː.rɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ek.ˈskɔː.ri.ˌeʃ.n̩]

csupa horzsolás

be a mass of bruises[UK: bi ə mæs əv ˈbruː.zɪz] [US: bi ə ˈmæs əv ˈbruː.zəz]

felhorzsolás főnév

chafe [chafes] noun
[UK: tʃeɪf] [US: ˈtʃeɪf]

chafing [chafings] noun
[UK: ˈtʃeɪf.ɪŋ] [US: ˈtʃeɪf.ɪŋ]

excoriation [excoriations] noun
[UK: ɪk.ˌskɔː.rɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ek.ˈskɔː.ri.ˌeʃ.n̩]

lábak felhorzsolása főnév

interference [interferences] noun
[UK: ˌɪn.tə.ˈfɪə.rəns] [US: ˌɪn.tər.ˈfɪ.rəns]

You can find it in:

węgierskiangielski