słownik węgiersko-angielski »

hatol w języku angielskim

węgierskiangielski
hatol ige

push [pushed, pushed, pushing, pushes]◼◼◼ verb
[UK: pʊʃ] [US: ˈpʊʃ]

hátoldal főnév

back-side [back-sides] noun
[UK: ˈbæk saɪd] [US: ˈbæk ˈsaɪd]

inside [insides] noun
[UK: ɪn.ˈsaɪd] [US: ˌɪn.ˈsaɪd]

left-hand page noun
[UK: left hænd peɪdʒ] [US: ˈleft ˈhænd ˈpeɪdʒ]

hátoldal főnév
nyomd

off-board noun
[UK: ɒf bɔːd] [US: ˈɒf ˈbɔːrd]

hátoldal (lapé, éremé) főnév

verso◼◼◼ noun
[UK: ˈvɜː.səʊ] [US: ˈvɝːso.ʊ]

hátoldal nyomtatása nyomd

backing-up[UK: ˈbækɪŋ ʌp] [US: ˈbækɪŋ ʌp]

hátoldali nyomat főnév

backup [backups]◼◻◻ noun
[UK: ˈbækʌp] [US: ˈbæˌkəp]

hátoldalnyomás főnév

perfecting noun
[UK: pə.ˈfekt.ɪŋ] [US: pər.ˈfekt.ɪŋ]

second working noun
[UK: ˈsek.ənd ˈwɜːk.ɪŋ] [US: ˈsek.ənd ˈwɝːk.ɪŋ]

hátoldalt nyomtat

back[UK: ˈbæk] [US: ˈbæk]

hatoldalú melléknév

hexagonal◼◼◼ adjective
[UK: heks.ˈæ.ɡən.l̩] [US: hek.ˈsæ.ɡən.l̩]

six-sided◼◻◻ adjective
[UK: sɪks ˈsaɪ.dɪd] [US: ˈsɪks ˈsaɪ.dəd]

hátöltés főnév

back-stitch noun
[UK: ˈbæk stɪtʃ] [US: ˈbæk ˈstɪtʃ]

backstitch noun

a golyó behatolt a falba

the bullet bedded itself in the wall[UK: ðə ˈbʊ.lɪt ˈbe.dɪd ɪt.ˈself ɪn ðə wɔːl] [US: ðə ˈbʊ.lət ˈbe.dəd ət.ˈself ɪn ðə ˈwɒl]

a hátoldalon

on the back◼◼◼[UK: ɒn ðə ˈbæk] [US: ɑːn ðə ˈbæk]

a lélek mélyébe hatoló

heart-shake[UK: hɑːt ʃeɪk] [US: ˈhɑːrt ˈʃeɪk]

a lélek mélyébe hatoló (átv)

heart-searching[UK: hɑːt ˈsɜːtʃ.ɪŋ] [US: ˈhɑːrt ˈsɝːtʃ.ɪŋ]

áthatol ige

penetrate [penetrated, penetrated, penetrating, penetrates]◼◼◼ verb
[UK: ˈpe.nɪ.treɪt] [US: ˈpe.nə.ˌtret]

get through◼◼◻ verb
[UK: ˈɡet θruː] [US: ˈɡet θruː]

permeate [permeated, permeated, permeating, permeates]◼◻◻ verb
[UK: ˈpɜː.mɪeɪt] [US: ˈpɝː.mi.ˌet]

break through◼◻◻ verb
[UK: breɪk θruː] [US: ˈbreɪk θruː]

needle [needled, needled, needling, needles]◼◻◻ verb
[UK: ˈniːd.l̩] [US: ˈniːd.l̩]

shoot [shot, shot, shooting, shoots]◼◻◻ irregular verb
[UK: ʃuːt] [US: ˈʃuːt]

pierce through verb
[UK: pɪəs θruː] [US: ˈpɪrs θruː]

come through verb
[UK: kʌm θruː] [US: ˈkəm θruː]

empierce verb
[UK: empˈiəs] [US: empˈɪrs]

plough through verb
[UK: plaʊ θruː] [US: ˈplaʊ θruː]

repass verb
[UK: ri.ˈpæs] [US: ri.ˈpæs]

áthatol (vmn) ige

percolate [percolated, percolated, percolating, percolates]◼◼◼ verb
[UK: ˈpɜːk.ə.leɪt] [US: ˈpɝːk.ə.ˌlet]

compenetrate verb
[UK: kəmpˈenɪtrˌeɪt] [US: kəmpˈenɪtrˌeɪt]

soak [soaked, soaked, soaking, soaks] verb
[UK: səʊk] [US: soʊk]

áthatolás főnév

permeation [permeations] noun
[UK: ˌpɜː.mɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˌpɝː.mɪ.ˈeɪʃ.n̩]

pervasion noun
[UK: pə.ˈveɪʒ.n̩] [US: pə.ˈveɪʒ.n̩]

áthatolás (emigratio) főnév

emigration [emigrations] noun
[UK: ˌe.mɪ.ˈɡreɪʃ.n̩] [US: ˌe.mə.ˈɡreɪʃ.n̩]

áthatolás (penetratio) főnév

penetration [penetrations]◼◼◼ noun
[UK: ˌpe.nɪ.ˈtreɪʃ.n̩] [US: ˌpe.nə.ˈtreɪʃ.n̩]

áthatolás (perforatio) főnév

perforating noun
[UK: ˈpɜː.fə.reɪt.ɪŋ] [US: ˈpɝː.fə.reɪt.ɪŋ]

áthatolhatatlan melléknév

impenetrable◼◼◼ adjective
[UK: ɪm.ˈpe.nɪ.trəb.l̩] [US: ˌɪm.ˈpe.nə.trəb.l̩]

impervious◼◼◻ adjective
[UK: ɪm.ˈpɜː.vɪəs] [US: ˌɪm.ˈpɝː.viəs]

12

You can find it in:

węgierskiangielski