słownik węgiersko-angielski »

habozó w języku angielskim

węgierskiangielski
habozó

vacillating◼◼◼ adjective
[UK: ˈvæ.sɪ.leɪt.ɪŋ] [US: ˈvæ.sə.ˌlet.ɪŋ]

waverer◼◼◼ noun
[UK: ˈweɪ.və.rə(r)] [US: ˈweɪ.və.rər]

blow hot a cold adjective
[UK: bləʊ hɒt ə kəʊld] [US: ˈbloʊ hɑːt ə koʊld]

boggler noun
[UK: ˈbɒglə ] [US: ˈbɑgələr ]

demurrer [demurrers]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈmʌ.rə] [US: dɪ.ˈmɜː.rər]

dubious adjective
[UK: ˈdjuː.bɪəs] [US: ˈduː.biəs]

faltering noun
[UK: ˈfɔːl.tər.ɪŋ] [US: ˈfɒl.tər.ɪŋ]

indecisive adjective
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈsaɪ.sɪv] [US: ˌɪn.də.ˈsaɪ.sɪv]

infirm adjective
[UK: ɪn.ˈfɜːm] [US: ˌɪn.ˈfɝːm]

lingering noun
[UK: ˈlɪŋ.ɡər.ɪŋ] [US: ˈlɪŋ.ɡər.ɪŋ]

pauser [pausers] noun
[UK: ˈpɔːzə ] [US: ˈpɔzər ]

pausing noun
[UK: ˈpɔːz.ɪŋ] [US: ˈpɒz.ɪŋ]

shilly-shally [shilly-shallied, shilly-shallied, shilly-shallying, shilly-shallies] verb
[UK: ˈʃɪ.lɪ.ˌʃæ.lɪ] [US: ˌʃæ.liː]

suspensive adjective
[UK: səs.ˈpen.sɪv] [US: sə.ˈspen.sɪv]

uncertain adjective
[UK: ʌn.ˈsɜːt.n̩] [US: ʌn.ˈsɝː.tn̩]

undecisive adjective
[UK: ˈʌn.dɪ.ˈsaɪ.sɪv] [US: ˈʌn.dɪ.ˈsaɪ.sɪv]

unready adjective
[UK: ʌn.ˈre.di] [US: ʌn.ˈre.di]

vacillant adjective
[UK: vˈasɪlənt] [US: vˈæsɪlənt]

vacillatory adjective
[UK: vˈasɪlətəri] [US: vˈæsɪlətˌoːri]

habozó (jellem) (átv) melléknév

unfirm adjective
[UK: ˌʌnˈfɜːm ] [US: ʌnˈfɜrm ]

habozó (átv)

hesitating◼◼◼ noun
[UK: ˈhe.zɪ.teɪt.ɪŋ] [US: ˈhe.zə.ˌtet.ɪŋ]

hesitant◼◻◻ adjective
[UK: ˈhe.zɪ.tənt] [US: ˈhe.zə.tənt]

hedger [hedgers] noun
[UK: ˈhe.dʒə(r)] [US: ˈhe.dʒər]

pendulous adjective
[UK: ˈpen.djʊ.ləs] [US: ˈpen.dʒə.ləs]

habozó ember főnév

waverer noun
[UK: ˈweɪ.və.rə(r)] [US: ˈweɪ.və.rər]

habozóan főnév

titter-totter noun
[UK: ˈtɪ.tə(r) ˈtɒ.tə(r)] [US: ˈtɪ.tər ˈtɑː.tər]

nem habozó melléknév

unhesitating adjective
[UK: ʌn.ˈhe.zɪ.teɪt.ɪŋ] [US: ʌn.ˈhe.zɪ.teɪt.ɪŋ]

szándékaiban habozó

be infirm of purpose[UK: bi ɪn.ˈfɜːm əv ˈpɜː.pəs] [US: bi ˌɪn.ˈfɝːm əv ˈpɝː.pəs]

You can find it in:

węgierskiangielski